Nieuwsflits 23 Ware wijsheid

Ware wijsheid

Psalm 34: 2  In de HERE beroeme zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. 3  Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. 4  Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

Lieve broeders en zusters,

Allereerst een praktische opmerking. Vorige week was het geluid van Kerk TV te hard. Vanochtend te zacht. Als die lijn zich doorzet zitten we er komende zondag exact tussen in en zou het goed moeten zijn. Willen jullie daar ook voor bidden, want het is niet eenvoudig het geluid goed te krijgen. En dat kan net zo goed gelden voor grote gemeentes met een uitgebreid techniekteam, heb ik gemerkt. Maar het is erg vervelend als het niet goed te horen is. Wij stoppen er met elkaar veel tijd en energie in en willen het graag goed krijgen zodat ieder kan meezingen bij een goed klinkende muziekgroep, en waarbij de leiding van dienst, zangleiding en preek goed te verstaan zijn. En natuurlijk ook de bijdrage van vandaag van Caitlyn!

Overdenking

Vanochtend hield Johan de Ridder een mooie overdenking. Daarin benoemde hij onder andere dat we niet mee moeten gaan in complot-denken, maar Gods wijsheid nastreven en moeten leren om de tijd te verstaan. En accepteren dat er heel veel onduidelijk blijft omdat we in een gebroken samenleving wonen. Jezus wees er al op, rampen overkomen de mens in deze wereld. En de “waarom?” vraag wordt vaak niet beantwoord. Dat geldt overigens ook voor de “waartoe?” vraag. Het is prettig als je een reden kunt vinden voor lijden en ellende, maar ook die is lang niet altijd direct te vinden. Of soms is er wel een reden te vinden, maar kunnen we pas na tientallen jaren zien dat het lijden goed geweest is voor ons. Doordat God ons karakter erdoorheen heeft gevormd. Dat zijn plan voor ons via een moeilijke weg toch is gerealiseerd. Geen complot, maar herstel door God.

Wat altijd geldt, is dat de Heer naar ons luistert. Zoals staat in Ps. 34:15  De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep. Wat een troost kan dat zijn. De Heer luistert, Hij antwoordt misschien niet direct, of niet zoals wij willen, maar Hij luistert. En dat is al een groot goed. Hoe vaak ervaren we dat een ander werkelijk naar ons luistert? Hoe vaak luister ik zelf echt goed naar de ander? De Here luistert wel. En Hij antwoordt ook: soms met een hoorbare stem, soms met een ingeving, soms doordat iemand ons belt, soms door een bijbeltektst. Maar ook antwoordt Hij met zwijgen. Dat kan met rust en stilte zijn, die we herkennen. Denk aan Elia. Maar stilte kan ook voelen alsof Hij ons is vergeten. Alsof Hij ons niet hoort…

En toch, Hij is erbij. Wat er ook gebeurt, Hij is erbij. Hij is en zal er altijd bij zijn. En er komt een moment dat we dat ook (weer) ervaren. Dezelfde psalm bemoedigt ons ook met de volgende verzen: 18  De HERE is nabij de gebrokenen van harten Hij verlost de verslagenen van geest. 19  Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE;

Laten we tot de troon van genade gaan en altijd onze gebeden voor Hem uitstorten. En geloven dat Hij antwoordt, want Hij heeft het beloofd. En wat God belooft, zal gebeuren, daarvan ben ik ten volle overtuigd. Halleluja!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 22 Stip op de horizon

Hebr. 12: Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugd, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Vanavond werd de lang verwachte (verdere) versoepeling aangekondigd van de regels, die ingesteld waren om de coronacrisis te beheersen. Er trok een bijna hoorbare zucht van verlichting door de aanwezigen bij de persconferentie. We verlangen naar meer ruimte. Maar die moet met beleid gegeven worden, want we zitten in een overgangsfase, zo benadrukte de premier. En daarbij klonk de oproep dat het succes van de aanpak valt of staat met de afspraken; we moeten het samen blijven doen. Maar een verdere versoepeling was nodig; de mensen moeten een stip op de horizon zien, een positief vooruitzicht waar naartoe gewerkt kan worden, zodat ze niet moedeloos worden.

Ik realiseer me dat hier een parallel in zit met Gods Woord. Immers, ook wij leven in een overgangsfase, tussen het “nu” en het “nog niet”. Nu leven wij nog in een gebroken wereld, onder het juk van virus, nu is er nog ziekte en pijn. Nu is het koninkrijk van God op aarde nog niet gevestigd. Maar we leven in de verwachting dat Jezus onze Koning op aarde zal zijn. Het evangelie is het goede nieuws over het komende Vrederijk van onze Vredevorst, Jezus Christus. Maar nu moeten wij nog leven, terwijl we rekening moeten houden met de regels die gelden op deze aarde, een overgangsfase. We bidden voor zieken, maar wonderen van genezing zijn spaarzaam. We bidden om vrede, maar er is veel geweld. We bidden om rechtvaardigheid maar er is veel onrecht. We bidden dat mensen niet hoeven te sterven van honger, maar er is veel armoede en hongersnood. En deze moeiten mogen we met elkaar dragen; ook wij moeten het als gemeente samen met elkaar blijven doen, want de Heer heeft ons aan elkaar gegeven.

De schrijver van de Hebreeënbrief roept ons op om onze blik op Jezus te richten. Hij is ons voorbeeld van het accepteren van lijden in deze tegenwoordige tijd, omdat Hij de enorme vreugde kende die voor Hem lag. Een vreugde die wij ten diepste nooit zo volledig kunnen bevatten, maar waar we alleen maar een beeld van kunnen schetsen. Laat dit beeld ons blijven bemoedigen als we soms teneer geslagen zijn door onze actuele moeiten, verdriet en pijn. De Heer is aan het kruis gestorven, ook voor die pijn. En Hij leeft nu tot in alle eeuwigheid en bid en pleit voor ons (Rom. 8:32). Hij draagt ons door moeite heen; wij hebben meer dan een stip op de horizon. Wij hebben een geweldig hemels vooruitzicht, een kruis in de horizon! Hij is onze Heer. Halleluja!

Hartelijke groet,

Eric

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 21 Zoet en zuur

Openbaringen 6: 5  Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. 6  Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

In de preek van vandaag stond onze broeder Oscar Lohuis stil bij vreugde in beproevingen en in het lijden. Dus niet erna maar terwijl je er midden in zit. Een thema dat je niet theoretisch kunt houden, maar wat je moet doorleven. Het evangelie is vreugde en pijn, zingen en huilen, smeken en lofzingen. Of, zoals we het soms zeggen: het zoet en het zuur. We kunnen niet kiezen om het moeilijke aan de kant te schuiven, alsof dat niet bij het leven, het normale menselijke leven en het normale christenleven hoort. Als je alleen de zegen verkondigt, dan is dat een half evangelie. Net als het niet vertellen van het oordeel; waar blijft anders de genade? In het leven is er ook moeite, pijn, en het leven kan soms een tranendal zijn.

In Openbaringen lezen we over de oordelen die over de wereld gaan. Zonder direct alles naar het heden te willen halen, lees ik wel een parallel naar de houding van de westerse mens (ik ook dus). Bovenstaande tekst wijst er namelijk op dat het normale eten onbetaalbaar wordt, maar dat luxe goederen ongemoeid worden gelaten. Het wijst erop dat armen het heel moeilijk krijgen, maar de rijken kunnen doorgaan met hun gerichtheid op weelde. En hoe zit het dan met mij? Raakt het mij als ik weet dat broeders en zusters moeten vechten voor hun normale levensonderhoud? Of richt ik me op mijn luxe als inwoner van het rijke westen en vind ik dat onze levensstijl ongewijzigd moet blijven? Is de coronacrisis geen moment van bezinning over onze levensstijl? Of willen we met elkaar vooral zo snel mogelijk terug naar de oude situatie, met daarin de voortgaande aanval op de gezondheid van de aarde. Niet dat ik zo’n milieufreak ben, sterker, eigenlijk wil ik er niet over nadenken, want dan weet ik dat ik ook bijdraag aan het klimaatprobleem. En dus mede-schuldig en dat wil ik niet. Tegelijk zie ik maar heel weinig mogelijkheden om daarin te veranderen. Ik hoop dat wij met elkaar antwoorden vinden op de moeilijke vragen.

Ik wil alert zijn op wat er speelt en mijn luxe niet voorop stellen. Zeker niet nu ik zie dat de aarde geschud wordt en vooral de kwetsbaren slachtoffer zijn. Zowel qua gezondheid als hun levensomstandigheden. Beide worden aangevallen.

De Heer is Heer over goeden en kwaden, rijken en armen. Zijn Woord blijft eeuwig staan. Dus weten we ook de toekomst: Hij regeert en zal rechtvaardig oordelen. En daarom wil ik recht handelen, ook als dat beproeving oplevert. Hij is Heer. Halleluja!

Hartelijke groet,

Eric

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 20 Regels overtreden

Leviticus 4: 27  Indien iemand uit het volk des lands zonder opzet gezondigd heeft door een van de dingen te doen, die de HERE verboden heeft, en dus schuldig geworden is, 28  dan zal hij, als hem de zonde die hij begaan heeft, bekend geworden is, voor de zonde die hij begaan heeft, als zijn offergave een geit, een gaaf dier van het vrouwelijk geslacht, brengen.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Waar ligt de grens? Welke vrijheid kan de regering geven aan de bevolking zonder dat dit gaat leiden tot een forse toename van het aantal zieken en een stevige opleving van het virus? Dat is de vraag waarmee momenteel geworsteld wordt. Het blijft een ongrijpbaar fenomeen. Er is een risico dat je ongemerkt het virus draagt en zo een ander kunt besmetten met zelfs de dood tot gevolg. Daarom moeten we voorzichtig zijn en rekening houden met de risicogroepen (en een groot deel van onze gemeente behoort tot die groep!) en dus de regels langzaamaan oprekken. Anderzijds blijft het vreemd om afstand te houden van goede bekenden, zeker als niemand van ons symptomen heeft van ziekte. En het is bijna niet te voorkomen dat je dan zo nu en dan een foutje maakt. Het is ook een soort van zelfbescherming dat we niet bij elkaar op bezoek gaan, ruim afstand houden en heel vaak onze handen wassen.

Het Joodse volk kent ook die reinigingsrituelen. Ook dat kan voor de mensen vreemd en verwarrend zijn geweest. “Waarom moeten wij al die dieren offeren en moet de priester de ene keer het dier volledig verbranden, een andere keer het bloed zeven keer voor het voorhangsel sprenkelen, en een andere keer aan de hoornen van het altaar en ga zo maar door?” (zie de eerste hoofdstukken van Leviticus).

Misschien dacht een Israëliet wel: “Waarom moet ik nu weer offeren, het voelt niet alsof ik iets verkeerd heb gedaan immers.” Maar dat is niet waar het om draait. Het gaat er om of de Heer vindt dat er een zonde is gedaan. In hun en in onze onwetendheid, of soms onvoorzichtigheid, of domheid, of het opzoeken van de grens, kun je ongemerkt die grens overgaan. Maar de Heer wist al van tevoren dat dit regelmatig zou gebeuren. En daarom lezen we in Leviticus 4 dat er ook geofferd moet worden voor de zonde die zonder opzet is gepleegd. Want ook dan is de dader DUS schuldig. Het onpartijdige en betrouwbare oordeel luidt: schuldig!

Maar daar houdt het niet op: via het offer is er vrijspraak van alle zonde, ook van die onopzettelijk begane zonde. Al voor de Joden in de woestijn, maar ook voor ons. En dat is geweldig! Immers, Jezus gaf zichzelf als offer voor al onze zonden. Als wij ons laten leiden door de Heilige Geest, dan willen we niet opzettelijk zondigen. Dus ik mag aannemen dat we ook niet opzettelijk de actuele gezondheidsregels van de overheid gaan overtreden, of denken jullie daar anders over? Maar onopzettelijk maken we nog steeds fouten. En dan geldt wat Johannes schrijft in 1 Joh.1: 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Deze tekst zou je uit je hoofd moeten leren (uit welke vertaling dan ook). Dat geeft rust en ontspannenheid. En met dat in het achterhoofd, weet ik dat de Heer me ook vergeeft als ik zonder opzet een foutje maak.

Daarbij blijf ik nu voorzichtig, ook om andere mensen niet bang te maken. Want ik denk wel dat ik onbesmet ben en voor zover ik weet ben ik dat; maar wij worden niet getest op het virus. Dus een zuiver en onpartijdig oordeel t.a.v. dat virus ontbreekt. Maar niet voor het zondevirus. Dan luidt het oordeel van God: gereinigd! Halleluja!

Hartelijke groet,

Eric

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsflits 19 Kijkersbedrog?

2 Corinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Vandaag was dan de grote dag. Nee, niet morgen; morgen is maar koningsdag. Vandaag is de wekelijkse dag voor de Koning. Wij wilden live een dienst uitzenden, althans minimaal de leiding van dienst, mededelingen, welkom, gebed, zegen en de muziek. Gezien de moeilijkheden die we weleens hebben met de techniek en omdat ik graag een korte preek wil, had ik die thuis tevoren opgenomen. Achteraf maar goed ook, want eerst hadden we geen beeld van de camera (gelukkig wel de liedteksten) en na de preek ook geen geluid meer van de zang en leiding van dienst. Gelukkig heeft Ad dit achteraf meesterlijk hersteld door de losse opnames van de camera te combineren met de preek. En niet te vergeten daarna nog een heel leuk filmpje van twee tieners over hun (t)huiselijke opsluiting. Dit staat nu allemaal op Kerk TV. Dus je kunt nu de hele herstelde dienst terugkijken zoals we bedoeld hadden.

Iemand die hem voor het eerst bekijkt ziet dan niet dat het eerst helemaal mis ging. Is dat dan misschien kijkersbedrog? Moeten we niet gewoon tonen wat er allemaal niet goed ging? Of mogen we tonen wat het werd, nadat de hand van de regisseur eraan heeft gesleuteld?

Ik schat in dat jullie het prima vinden dat je van de dienst alleen het mooie eindproduct toont, of niet? En dat doet me denken aan onze hemelse Regisseur. In ons aardse leven maken we er vaak een grote puinhoop van. Vaak denk ik: “Had ik dat toch maar anders gedaan!” Dan is het geweldig te bedenken dat de Heer onze zonden niet meer gedenkt, of zoals Micha 6:19 zegt: “Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.” En zoals ik meen Corrie ten Boom al zei, dat Hij er een bord bij zet: Verboden te vissen!

Dus, als wij ons leven aan Jezus gegeven hebben, Hem vergeving hebben gevraagd, en dan bij de Heer komen, dan gedenkt Hij onze zonden niet. Door het bloed van Jezus, zijn we hersteld tot ware Zonen van God. De Vader kijkt alleen naar het eindproduct en dat is perfect! Wij zijn perfect! Hij heeft ons hersteld tot zijn oorspronkelijke plan met ons.

Dus de hindernissen van vandaag waren weer ergens goed voor! Prijs de Heer voor zijn herstel in ons leven. Halleluja!

Overige zaken:

  • Ter info: juist in deze bijzondere tijd, kunnen we wel blijven bidden. Gewoon vanuit ons huis. Want waar we ons ook bevinden, de Here God hoort onze gebeden. Daarom gaat de Nacht van Gebed van Open Doors dit jaar gewoon door, maar op een andere, nieuwe manier. Vanuit huis kun je tijdens een vier uur durende livestream samen met ons bidden, zingen, kijken naar indrukwekkende video’s en luisteren naar korte toespraken. We verbinden ons tijdens de Nacht van Gebed met onze vervolgde broeders en zusters in de wereld, maar juist in deze tijd ook met elkaar. Bid je dit jaar mee? Ga naar opendoors.nl/nacht voor meer informatie en meld je aan. Dan ontvang je voor 12 juni de link naar het gebedsboekje dat gebruikt wordt tijdens de livestream.

Hartelijke groet,

Eric

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen