Hij kijkt naar ons om!

Psalm 24:1 Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.

Broeders en zusters,

We zeggen het makkelijk: de Here houdt de hemel en aarde in zijn hand. Maar ervaren we dat ook dagelijks? Dat Hij het reilen en zeilen van de wereld beheerst? Ondanks alle wereldwijde rampen en politieke ellende, conflicten en oorlogen en alle ramspoed die mensen treft. Hij houdt de wereld in zijn hand. Of twijfelen we daaraan?

Ik beken, ik kan daar gevoelsmatig aan twijfelen. Dan denk ik: waar bent U dan? Waarom zie ik niet dat U de controle hebt? Dat zijn momenten dat we de bemoediging nodig hebben uit Psalm 34:19  Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE;

Hij heeft ons rechtvaardig gemaakt door het offer van onze Here Jezus Christus. En daarom is de belofte voor ons dat Hij ons redt uit de rampen. Hoe Hij dat doet, dat weten we niet. Maar Hij zal ons uitredden. Misschien niet eens in dit leven, maar op het moment dat we sterven en bij Hem zullen zijn.

Maar gelukkig ook vaak al in dit leven. Want Hij is betrokken bij het volk dat woont op de aarde. Wij zijn van Hem, en Hij kijkt naar ons om!

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen

Welzalig de mens!

Psalm 1:1 Welzalig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2  maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. NBV (met aanpassing).

Broeders en zusters,

Een nieuw jaar. Echt een moment om te overdenken of je iets anders wilt gaan doen in bepaalde aspecten van je leven. Of even herijken. Waar sta ik, wat wil ik, wat kan ik en belangrijk in dat alles: Heer, wat wilt U dat ik doe?

Psalm 1 toont de mens die zijn prioriteit gesteld heeft bij Gods wil. Het woord “gelukkig” heb ik in bovenstaande vervangen door het veel rijkere oudere woord “welzalig”. Geluk met een hemelse dimensie. Zalig ben je als je vreugde vindt in de wet van de Heer en die overpeinst. En niet weloverwogen meegaat met wie kwaad doen, of spotten.

Het gaat om de keuze die we maken. Immers, we ontmoeten zo vaak goddelozen, en zitten zomaar bij spotters aan tafel in ons dagelijks leven. Maar eraan meedoen, is iets anders dan ermee geconfronteerd worden. Hoe moet ik daar mee omgaan? Door Gods Woord in mijn leven te laten leven. Door met zijn Woord bezig te zijn, kan ik vreugde vinden. Dan werkt de zaligheid door in mijn emoties. Dan merk ik dat ik zalig ben en ervaar ik Gods vreugde!

Rijkdom uit de eerste regels van de eerste psalm. Als eerste bemoediging voor het nieuwe jaar.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Leef vroom en waardig!

1 Timoteus 1: 2  Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.

Broeders en zusters,

Een Zweedse hoogleraar vergelijkt in een boek de coronapandemie met eerdere pestepidemieën. De pestepidemieën eisten vele malen meer slachtoffers dan welke andere ziekte dan ook. De actuele ellende door corona is erg, maar vele malen minder erg dan bij die ernstige ziektes uit het verleden, ondanks het aantal slachtoffers. Volgens wat tabelletjes ligt de coronasterfte in Nederland zo rond de 0,7% en wereldwijd onder de 2%. Maar in Amsterdam stierf tijdens de pest van 1536 ongeveer één op de tien (10%) inwoners! En in de 14e eeuw stierf mogelijk een derde tot de helft van de bevolking in Europa! Gruwelijke getallen!

Desondanks zijn er opvallende overeenkomsten in met name de manier waarop mensen reageren op ziekte. Vooral de angst is de grote gemene deler van alle ziekte-uitbraken. Mensen zoeken een zondebok (de Joden werden helaas meerdere keren aangewezen), mensen geloven allerlei complottheorieën en zijn bang voor hun eigen gezondheid. Ook zijn er mensen die geloven dat de ziekte een straf van God is, die Hij gebruikt om mensen op te roepen zich te bekeren.

In onze tijd valt vooral op dat mensen worden geraakt in hun beeld dat het leven maakbaar is. Vreemd eigenlijk omdat we al zo lang weten dat we allemaal ineens ernstig geraakt kunnen worden. Zoals in onze gezondheid, of economische omstandigheden, of in ons persoonlijke of nationale gevoel van veiligheid. Al jaren hebben we immers ook in Nederland te maken met rampen: de tweede wereldoorlog, overstromingen (Zeeland, Betuwe, Limburg), Tsjernobyl kernramp, aardbevingen (Groningen), recessies, explosie van kanker en andere ernstige ziekten, de wachtlijsten vanwege psychische problemen zijn enorm en onuitroeibaar, en ga zo maar door. Het is nooit rustig geweest.

Als gelovige weten we dat de wereld doortrokken is van zonde die zich op allerlei manieren uit en dat zal niet veranderen. Dus is de oproep aan ons om de gebrokenheid te accepteren en ons toe te vertrouwen aan de Here Jezus om in deze maatschappij zijn liefde te delen. Dat omvat ook opstaan tegen onrecht; maar ook bidden voor de overheid. Opdat wij rustig en ongestoord kunnen leven! Want de overheid reageert sterk op de angst en projecteert die continu op ons. Angst is een hele slechte raadgever, heb ik altijd geleerd en ervaren! Dat wil niet zeggen dat we de overheid niet moeten gehoorzamen, of onvoorzichtig moeten zijn. Maar ons vertrouwen is in de eerste plaats op Jezus Christus, of we nu ziek of niet ziek zijn, gevaccineerd of niet.

Ik vind het lastig om daarin balans te vinden. Maar de sleutel is gebed. Paulus schrijft: 1 Tim.2:1  Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. 2  Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3  Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4  die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.

In rust en vroomheid kan de Heer ons gebruiken om zijn wil in praktijk te brengen tot redding van mensen die de waarheid over Jezus leren kennen.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De HERE lacht!

Ps. 2:4  Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.

Broeders en zusters,

Als ik de vele krantekoppen aan me voorbij laat gaan, zie ik veel verwarring en ook angst. Verwarring of angst over de politiek, over Oekraïne, over gezondheid, over de energie, over de economie, etc. En je hebt van die dagen dat je je laat meesleuren met het nieuws, met opwinding over politieke besluiten waar je het niet mee eens bent. Vandaag had ik een beter moment. Ik dacht namelijk aan Psalm 2.

1  Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?

2  De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde:

3  Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!

4  Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.

5  Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap:

6  Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.

Wat er ook gebeurt. De Here heeft alles in zijn hand. De macht van aardse leiders is begrensd en de Here laat hun slechts een korte tijd regeren. Ook in onze tijd zien wij machtsverschuivingen. De macht van Amerika taant, de macht van China neemt toe. Sommigen denken dat er geheime machthebbers, een geheime wereldregering achter de regeringen schuilt. Wij hoeven ons niet onnodig druk te maken en mee te laten voeren in complottheorieën over wie er nu de macht heeft. Uiteindelijk is het grote complot dat de satan probeert om zoveel mogelijk mensen bij de Heer vandaan te houden. En daar gebruikt hij alle mogelijke middelen voor. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend (2 Cor. 2:11). Maar hij is niet in staat het grote plan van onze Heer tegen te houden: onze Here Jezus komt terug om de aarde in rechtmatigheid vanuit Sion te regeren! Dat is onze troost en verwachting. Zijn Koninkrijk komt! En niet houdt onze Heer tegen; geen corona, geen wel of niet vaccineren, wel of geen crisis, wel of geen nieuwe regering in ons kikkerlandje.

Als we te maken hebben met verwarring in ons persoonlijk leven, bijvoorbeeld vanwege onzekerheid over ons werk, of over onze gezondheid, of hoe we om moeten gaan met allerlei regels, dan kan het helpen om even afstand te nemen van het nu en te kijken naar het eeuwigheidsperspectief. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid! (Hebr. 13:8).

Ook daarom zegt Hebr. 13:9 Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen. We mogen nuchter blijven en omhoog kijken, ons oog richten op Jezus (Hebr. 12:2) onze Verlosser. Hij bepaalt onze koers.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Zoek ernstig!

Hebr. 11: 6  maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Broeders en zusters,

Deze tekst stond in het deel dat ik afgelopen zondag voorlas bij het herdenken van de overledenen in onze gemeente in het afgelopen jaar (en 2020). Daar lag het accent op de zekerheid van het geloof. De tekst bevat ook nog een stevige aansporing, waar ik nu op wil wijzen.

Er staat dat we Hem niet welgevallig kunnen zijn zonder geloof. Andere vertalingen zeggen o.a: Hem geen vreugde kunnen geven, tot vreugde te zijn, of Hem niet kunnen behagen. God kan niet blij zijn over ons als we Hem niet geloven. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat we niet kunnen geloven in zijn bestaan? Ik denk het niet, want Jakobus wijst erop dat zelfs de boze geesten geloven in God, maar in hen verheugt God zich absoluut niet volgens mij.

Dus hoe verheugt God zich in ons, hoe kan Hij blij zijn over ons, hoe kunnen we Hem behagen? Door onszelf aan Hem toe te vertrouwen en Hem ernstig te zoeken. Het woord “ernstig” staat niet in alle vertalingen, maar is een goede weergave omdat het Griekse woord een voorzetsel kent, dat wijst op een nadrukkelijk, intensief zoeken.

Als wij Hem zoeken, en ons inspannen om Hem te vinden, dan laat Hij zich vinden. Denk aan de schitterende tekst in 2 Kron. 16:9  Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. God speurt rond of Hij mensen ziet die Hem zoeken! En als Hij die bij ons vindt, dan verheugt Hij zich over ons, en in ons en verheugen wij ons in Hem. Dat is zijn doel: dat wij onze vreugde vinden in Hem, in Zijn Koninkrijk!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen