Spreken is zilver?

Spreuken 25: 11 Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

“Spreken is zilver, zwijgen is goud!” zo luidt het spreekwoord. En inderdaad, vaak kun je er maar beter het zwijgen toe doen. Zeker wanneer je merkt dat je eigenlijk geen woorden hebt voor de ander, om die te troosten bijvoorbeeld. Maar ook als er een conflict is. Hoe vaak maken we dat onbedoeld niet erger met onze woorden, omdat we elkaar niet begrijpen.

Ik lees in de krant momenteel veel over de “suggestieve vraagstelling” in een proefwerk van een leraar in Leiden. De wereld buitelt erover heen. Zelfs van een gerenommeerde rabbijn lees ik net een vernietigend commentaar. Nergens nuance. De leraar kan geen context, en geen nuance geven. Niemand die opmerkt dat de vraagstelling een relatie kent met waarneembare feiten. Ook is niet bekend of de leraar in zijn lessen bijvoorbeeld duidelijk heeft aangegeven dat we niet een hele groep mensen mogen veroordelen op de daden van een enkeling. Niemand die weet of hij bijvoorbeeld ook kritische vragen heeft gesteld over geweld dat in naam van het christendom is gepleegd. Mensen nemen direct afstand. Het oordeel is geveld op basis van een enkel beeld dat uit het totale verband is gehaald, zonder dat ieder de situatie echt kent (ik dus ook niet).

Deze reactie staat in contrast met de recente ophef over een leraar die bedreigd is omdat er een cartoon in zijn lokaal hing. Toen stonden vele politici te roepen dat er zoiets zou bestaan als het “recht op belediging”. Ik heb dat overigens niet in onze grondwet zo gelezen. Maar in Nederland lijkt het wel te gelden wanneer je nagaat hoe mensen over de Here Jezus mogen spreken. Er wordt in de maatschappij en zeker in de media veel gevloekt, en er wordt negatief afgegeven op het christendom, of op waarden die op de Bijbel gebaseerd zijn. Ik heb gelukkig nog niet gelezen dat daarvoor een school beveiligd moet worden omdat men bang is voor aanslagen van radicale “christenen”. Wordt er met twee maten gemeten of is men bang voor de reactie van een kleine groep?

Voor de duidelijkheid: ik schrijf dit niet om de maatschappelijke reactie op kritiek op christendom of kritiek op islam tegenover elkaar zetten. Als volgelingen van Jezus weten we dat we met negativiteit zullen worden geconfronteerd. Ik denk juist dat dit voorval aantoont dat onze maatschappij het nodig heeft dat we onze woorden wegen. En dat is zeer moeilijk. Maar laten we daarin elkaar ook genade geven. Iedereen zegt immers weleens iets op een manier dat de ander het ervaart als veel te hard, of te kwetsend, of pijnlijk. Maar dan is het juist zaak om door te praten en niet social media in te schakelen, of het verhaal bij de kapper te delen.

Laten we proberen elkaar te begrijpen; woorden te spreken die misschien niet gouden appeltjes zijn, maar dan toch minstens een zilveren glans hebben.

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen

Reikhalzend verlangen naar herstel!

Rom 8: 19  Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Ik zit op het puntje van mijn stoel het is zo spannend

En ik ga op mijn tenen staan, ben zo verlangend

Naar die ene grote dag dat ik Hem ontmoeten mag

Oh oh oh het is zo spannend!

Een hele nieuwe hemel, een hele nieuwe tijd

Een hele nieuwe aarde, vol gerechtigheid

En dat is vrede voor de mensen, een wereld zonder grenzen

Voor iedereen te eten en niemand wordt vergeten

Vlaggen in de boom, shalom, shalom

Een kinderliedje? Van Elly en Rikkert toch? Ja een kinderliedje!

Maar is dat eigenlijk ten diepste wel alleen een kinderliedje? Wat als je al jaren ziek bent? Ik lees niet over iemand die al ruim 20 jaar ernstig ziek is. Dan kun je met haar deze tekst uitroepen als een roep om verlossing. Niet alleen een bemoediging voor kleine kinderen die beseffen dat het oneerlijk is dat de westerse wereld in rijkdom leeft en in de derde wereld dagelijks mensen sterven van armoede. Maar ook voor ons, als het leven ons zwaar kan vallen en we verlangen naar verlossing van ons aardse bestaan. Verlossing van ziekte, of van eenzaamheid, of van…

Paulus riep het ook uit in Rom. 8 (de verzen 19-23) dat de schepping met reikhalzend verlangen wacht tot Gods kinderen openbaar worden, dus bekend worden. Nu wordt de schepping nog onderdrukt door de heerser van deze tijd, de duivel. En daarom is het nog een vruchteloze puinhoop. Maar God zal dit alles herstellen en bevrijden. Ook wij zijn dus nog onvoldoende openbaar geworden voor de schepping, ookal hebben wij dan de Geest al ontvangen.

Zo duidelijk is in deze tijd de actualiteit te zien van vers 22: Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Dat is een feit, en daar kunnen we onder zuchten. Maar, vlaggen in de boom: wij verwachten de komst van onze Here Jezus en de verlossing van ons lichaam.

De Geest wil ons hierin bemoedigen, dit als eerst in onze gedachten laten komen. Zodat we niet in de op zich realistische maar negatieve gevoelens blijven hangen. Hij wil ons de overwinning geven in de strijd tegen de beleving van de negatieve realiteit. Hij laat ons op Jezus zien. In Hem is er werkelijke verlossing. In Hem is er werkelijke vrede, werkelijke shalom! Eerst vrede met God, alle andere vormen van vrede vloeien daaruit voort.

Vlaggen in boom, shalom, shalom!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Hemels herstel!

Hemels herstel!

Filippenzen 3: 20  Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21  Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

De Heer antwoordt ons gebed! Dat was de laatste zin van de overdenking van vorige week. En dat mogen we nu ook zien in het herstel van enkele zieken en de wens van enkelen om gedoopt te worden!

De Heer is erbij. Zoals ook een lied zegt: Hoe het ook zij, hoe het ook zij, Hij is erbij! In goede momenten en in moeilijke momenten. Hij is er altijd bij.

De Here beschermt ons. Zijn eeuwige armen zijn onder ons. Hij beschermt en bewaart zijn kinderen. Dat betekent niet dat lijden ons bespaard blijft. Maar ook dan is Hij erbij. Hij zegent ons en is ons ook in deze tijd tot een God, die dichtbij wil zijn. In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij (Hand. 17:28). Ons leven is met Hem versmolten, omdat Hij ons zo lief heeft gehad, dat de Here Jezus voor ons is gestorven en opgestaan uit de dood. Door onze doop zijn wij met Jezus begraven en opgewekt om in een nieuw leven te mogen wandelen met Hem (Rom. 6: 4). En Jezus is betrokken bij elk detail in ons leven.  

Begrijpen ik dat laatste eigenlijk wel? Hij is betrokken in elk detail van ons leven. Niet om ons een makkelijk leven te geven, rijk, altijd gezond, een goed betaalde baan, zonder problemen met andere mensen, zonder moeiten in de levens van onze kinderen of anderen die we lief hebben. Pas in de hemel zal ons armzalig lichaam (ik herken me volledig in die beschrijving😉) volledig worden hersteld. Maar nu wil Hij erbij zijn en ons helpen te volharden in alle moeiten. Hij is zooooo liefdevol!

Paulus zegt: de kennis van Christus Jezus, mijn Here, gaat alles te boven! (Fil. 3: 8). Willen we Hem kennen? Verlangen we daar intens naar? Naar Hem?!

En gunnen we dan een ander niet ook een leven met Hem en willen we dat ze Hem ook leren kennen?

Praktische zaken

Doopdienst!

Momenteel zijn er twee doopkandidaten. Op korte termijn zullen we met hen praten en de gemeente verder op de hoogte brengen. Als raad hebben we al contact gelegd met de buurgemeente in Leiden. De Kooikapel is op 13 december beschikbaar, dus we willen dit regelen. Laten we allemaal bidden dat de corona-regels de doop niet zullen verhinderen.

Wil jij ook gedoopt worden? Neem contact op met een raadslid.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De HERE antwoordt!

Psalm 4: 2  Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet.

Geef mij ruimte als ik belaagd word, wees genadig, hoor mijn gebed.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Hoe vaak denken we niet dat de Here toch niet luistert? Hoe vaak hebben we niet het idee dat onze woorden blijven hangen bij het plafond van onze kamer en niet doordringen tot in de hemel? Hoe vaak hebben we niet het idee dat de Here het veel te druk heeft met “echte” problemen, om ook naar ons te luisteren? Hoe vaak denken we niet dat als Hij ons hoort, Hij er niks mee doet?

Luisterde Hij maar naar mij, net als Hij vroeger ook naar David luisterde…

Maar dit zijn woorden uit een psalm  van David. Ook hij kende deze gevoelens. Hij vraagt ook of de Here hem wil antwoorden. En na een tijd van strijd kan hij zeggen: 7  In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn. 8  In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.

De Heer is genadig en Hij hoort naar ons gebed. Op sommige momenten ervaren we dat niet, maar er komen tijden dat we dat wel zullen ervaren. Blijf Hem aanroepen! Hij zal antwoorden!

Dat mogen we nu ook ervaren. Kijk naar het herstel van onze zieken en kijk vooruit naar het vieren van een doopdienst waarin we zien dat mensen hun leven volkomen aan de Heer willen geven! De Heer antwoordt ons gebed!

Praktische zaken

Doopdienst!

Zondag 1 november hielden we met de D-Light Crew de doopstudie. Na afloop vroeg ik wie zich wilde laten dopen. En ik geloof dat ik van allemaal (of bijna allemaal) de handen de lucht in zag gaan! Toen ik vervolgens vroeg wie zich op 13 december wilde laten dopen, waren dat er nog twee. De rest wil daar nog meer tijd voor nemen. En dat is prima. Een enkeling wilde geloof ik buiten gedoopt worden; ook mooi! 😊
Als raad hebben we al contact gelegd met de buurgemeente in Leiden. De Kooikapel is op 13 december beschikbaar, dus we gaan dit regelen. En ja, er zijn nog meer dopelingen welkom!
Bid maar dat de corona-regels de doop niet zullen verhinderen.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Herstel Gods glorie!

Ezra 1: 3 Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven om er de tempel van de HEER weer op te bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

De Heer toont het volk dat in Babylon in ballingschap verkeert, zijn grote genade. Zoals Jeremia al had voorspeld maakte de Heer een einde aan de ballingschap voor deze rest van het volk, dat was overgebleven na de vernietiging van Juda. De Here legt in het hart van koning Kores dat hij het Joodse volk toestemming geeft om terug te keren naar Jeruzalem. Dat gebeurt op een bijzondere manier: Kores beveelt de Babyloniërs waartussen de Joden wonen, om de Joodse emigranten, hun mededorpsbewoners dus, te helpen door hun zilver, goud, spullen en vee te geven. Dat doet hij niet alleen om de mensen voldoende spullen mee te geven om in Juda (gemakshalve: heel Israël) weer een bestaan op te bouwen. Nee, hij doet dit ook omdat hij het volk opdracht geeft om de tempel voor hun God, de plek van aanbidding, weer te herstellen. Verder beveelt Kores ook nog om vrijwillige gaven te geven die voor de herbouw van de tempel zijn bestemd! (zie vers 4). Tegelijk zorgt Kores ervoor dat alle spullen, die ooit uit de tempel waren meegenomen en in de schatkamers van de koning lagen, mee terug moet naar Jeruzalem.

Wat een fantastisch beeld van zegen en genade! Waarschijnlijk waren de Joodse ballingen in Perzië vooral arme mensen. Zij worden onverdiend overladen met geschenken en rijkdom en krijgen de volle steun van de koning om de tempel te herbouwen. Een heidense koning, wordt door de Here gebruikt om zijn volk terug te brengen, en dan ook nog eens niet met lege handen. Zo kan men de tempel herbouwen en de Here weer eren op de plek waar Hij als Koning zal heersen.

Niet is bij de Heer onmogelijk. Hij houdt de wereld in zijn hand. Alleen de Here bepaalt het moment waarop Hij gaat ingrijpen. Niet wij. We mogen erom bidden, misschien dat Hij ons verhoort en dan gaat handelen. Ik denk persoonlijk dat Hij ernaar verlangt dat zijn kinderen samen bidden en dat Hij dan wil ingrijpen in situaties. Zodat de Here wordt geëerd, de aanbidding ontvangt die Hem toekomt!

Dat geldt ook voor de gemeente. Ik vind het niet normaal dat zoveel van ons ziek zijn. Ja natuurlijk is er sprake van ouderdom en een rondwarend virus en worden altijd mensen ziek. Maar allemaal vlak achter elkaar of tegelijk? Worden we soms aangevallen, omdat de Here een plan heeft met ons en de satan dat wil verijdelen? Wij willen toch leven als discipelen van Jezus en Gods glorie weerspiegelen? Dat betekent geestelijke strijd, die zich kan vertalen naar lichamelijke strijd.

Dus: laat ons bidden! Bid om bescherming. Bid voor herstel van de zieken. Bid voor de doopstudie en voor de jeugd. Dat alle tieners hun leven volkomen aan de Here overgeven. En laten wij hen daarin voorgaan! In een leven van gebed, en inzet in Gods koninkrijk.

Praktische zaken

Doopstudie

Komende zondag hebben we met de D-Light Crew de doopstudie. De tweede (voor zover we het niet in één ochtend redden) is gepland op 22 november. Als raad hebben we al contact gelegd voor een mogelijke doopdienst in de Kooikapel op 13 december; dan is het gebouw (’s middags) voor ons beschikbaar! Dus wij hebben dit al gereserveerd; nu bidden dat er dopelingen komen! Hopelijk kan dit doorgaan, en gooit de corona-situatie geen roet in het eten. Mocht je ook bij de studie willen zijn, maar inmiddels wat ouder zijn dan de tieners van de D-Light Crew: neem contact met me op. Je kunt aanschuiven.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen