Gered door het bad der wedergeboorte!

Titus 3: 5 …heeft Hij, naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest…,

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Paulus is er vol van. Het gaat om Jezus en Jezus alleen. Een nieuw leven is er door Hem. Verzoening met de Vader, alleen door Hem. Vergeving van onze zonde, alleen door Hem; het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Ons oude leven is met Christus gekruisigd. We mogen het nieuwe leven aandoen, als het ware als een goed zittende jas, die comfortabel zit en warm is. Want de Here heeft het beste met ons voor!

Zijn liefde ging naar ons uit, toen wij nog vijanden waren van God. Hij redde ons! Hij gaf zijn leven, zodat wij een nieuw leven kunnen krijgen. Doordat we ons vertrouwen stellen op de Here Jezus, ons leven aan Hem geven, worden we gered van de eeuwige duisternis. Onze zonden worden van ons afgewassen. En we worden nieuwe mensen, kinderen van de Vader.

Zoals Paulus zegt: we zijn gered doordat we als het ware opnieuw geboren worden. En de Heilige Geest wil de vernieuwing in ons door laten werken, steeds meer en meer. Tenminste als we Hem de ruimte geven in ons leven. En als die uitwerking van de vernieuwing wordt gehinderd, ligt dat niet aan God. Immers, Paulus zegt in vers 6  “die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland,” En dat gaat over de Heilige Geest.

Beseffen we dat? Dat de Geest rijkelijk, dus overvloedig over ons is uitgestort. Niet uitgedruppeld, maar uitgestort. Zoals je een enorme bak met water over iemand kunt uitstorten. Waarbij vergeleken de ice-bucket-challenge slechts een bekertje water is.

Bij de vernieuwing door de Geest gaat het om een enorme doorstromende waterval, die niet tegen is te houden. Met de kracht die onstuitbaar is. We kunnen maar één ding doen om dat tegen te gaan: weglopen!

Mag ik jou en mij uitnodigen om ons beschikbaar te stellen voor het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest die rijkelijk, onuitputtelijk, overvloedig, met enorme kracht, niet te stoppen energie, over ONS is uitgestort.

Loop niet weg. De doop betekent: de start van het nieuwe leven, waarvan de Geest de motor wil zijn. Loop niet weg voor de doop. Loop niet weg voor de Geest.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Dopen in water of in genade?

Titus 2: 11  Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen!

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Hoe vaak spreken wij niet over genade waarbij we de nadruk meestal leggen op het feit dat dit een onverdiende gunst is, een cadeau van God dus? En dat is volkomen waar, dat is iets waar we nooit voldoende de nadruk op kunnen vestigen.

Maar de genade reikt verder, zo leert Paulus ons. De zin uit vers 1 gaat verder in de volgende zin:

Ze (de genade) leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, 13  in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. 14  Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.

Hij zegt nogal wat! Kunnen wij zeggen dat we de wereldse begeerten afwijzen? Ik denk dat we deze in combinatie met het woord “goddeloze” nog wel willen afwijzen. Maar wanneer is iets goddeloos? Hoe staat het met ons verlangen om te wonen in een mooi huis, een leuke baan te hebben, een vakantie te vieren in een ander land? Ik vind het vaak best lastig om daar balans in te vinden.

En hoe zit het met ons verlangen naar een leven dat bezonnen, rechtvaardig en vroom is? Het Griekse woord voor bezonnen betekent o.a. verstandig, matig, ingetogen, vol zelfbeheersing. En rechtvaardig betekent altijd doen zoals het behoort, eerlijk, rechtschapen, uit één stuk. Vroom is ook al zo’n lastig woord; dat associëren we soms met saai of zelfs je beter voordoen dan je bent. Maar dit woord betekent letterlijk: godvruchtig. Dus dat we de vrucht die God in ons laat groeien ook tonen.

De redenatie van Paulus loopt erop uit dat het verlangen van Jezus is dat wij vol ijver het goede doen. Dat kan als een verplichting voelen. Maar ik denk dat we het zo moeten zien: omdat we kennis hebben gemaakt met die geweldige genade van God, die ons heil brengt, daarom hebben we Hem lief en doen ons best om Hem in alles te eren. En dat gaat gepaard met vallen en opstaan. Maar op die manier vertellen we in woord en daad, dat de genade van God, dat geweldige cadeau, voor iedereen is!

En omdat we Hem willen eren, laten we ons dopen, dus onderdompelen, in Zijn Genade en daarna in het water!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Spreken is zilver?

Spreuken 25: 11 Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

“Spreken is zilver, zwijgen is goud!” zo luidt het spreekwoord. En inderdaad, vaak kun je er maar beter het zwijgen toe doen. Zeker wanneer je merkt dat je eigenlijk geen woorden hebt voor de ander, om die te troosten bijvoorbeeld. Maar ook als er een conflict is. Hoe vaak maken we dat onbedoeld niet erger met onze woorden, omdat we elkaar niet begrijpen.

Ik lees in de krant momenteel veel over de “suggestieve vraagstelling” in een proefwerk van een leraar in Leiden. De wereld buitelt erover heen. Zelfs van een gerenommeerde rabbijn lees ik net een vernietigend commentaar. Nergens nuance. De leraar kan geen context, en geen nuance geven. Niemand die opmerkt dat de vraagstelling een relatie kent met waarneembare feiten. Ook is niet bekend of de leraar in zijn lessen bijvoorbeeld duidelijk heeft aangegeven dat we niet een hele groep mensen mogen veroordelen op de daden van een enkeling. Niemand die weet of hij bijvoorbeeld ook kritische vragen heeft gesteld over geweld dat in naam van het christendom is gepleegd. Mensen nemen direct afstand. Het oordeel is geveld op basis van een enkel beeld dat uit het totale verband is gehaald, zonder dat ieder de situatie echt kent (ik dus ook niet).

Deze reactie staat in contrast met de recente ophef over een leraar die bedreigd is omdat er een cartoon in zijn lokaal hing. Toen stonden vele politici te roepen dat er zoiets zou bestaan als het “recht op belediging”. Ik heb dat overigens niet in onze grondwet zo gelezen. Maar in Nederland lijkt het wel te gelden wanneer je nagaat hoe mensen over de Here Jezus mogen spreken. Er wordt in de maatschappij en zeker in de media veel gevloekt, en er wordt negatief afgegeven op het christendom, of op waarden die op de Bijbel gebaseerd zijn. Ik heb gelukkig nog niet gelezen dat daarvoor een school beveiligd moet worden omdat men bang is voor aanslagen van radicale “christenen”. Wordt er met twee maten gemeten of is men bang voor de reactie van een kleine groep?

Voor de duidelijkheid: ik schrijf dit niet om de maatschappelijke reactie op kritiek op christendom of kritiek op islam tegenover elkaar zetten. Als volgelingen van Jezus weten we dat we met negativiteit zullen worden geconfronteerd. Ik denk juist dat dit voorval aantoont dat onze maatschappij het nodig heeft dat we onze woorden wegen. En dat is zeer moeilijk. Maar laten we daarin elkaar ook genade geven. Iedereen zegt immers weleens iets op een manier dat de ander het ervaart als veel te hard, of te kwetsend, of pijnlijk. Maar dan is het juist zaak om door te praten en niet social media in te schakelen, of het verhaal bij de kapper te delen.

Laten we proberen elkaar te begrijpen; woorden te spreken die misschien niet gouden appeltjes zijn, maar dan toch minstens een zilveren glans hebben.

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen

Reikhalzend verlangen naar herstel!

Rom 8: 19  Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Ik zit op het puntje van mijn stoel het is zo spannend

En ik ga op mijn tenen staan, ben zo verlangend

Naar die ene grote dag dat ik Hem ontmoeten mag

Oh oh oh het is zo spannend!

Een hele nieuwe hemel, een hele nieuwe tijd

Een hele nieuwe aarde, vol gerechtigheid

En dat is vrede voor de mensen, een wereld zonder grenzen

Voor iedereen te eten en niemand wordt vergeten

Vlaggen in de boom, shalom, shalom

Een kinderliedje? Van Elly en Rikkert toch? Ja een kinderliedje!

Maar is dat eigenlijk ten diepste wel alleen een kinderliedje? Wat als je al jaren ziek bent? Ik lees niet over iemand die al ruim 20 jaar ernstig ziek is. Dan kun je met haar deze tekst uitroepen als een roep om verlossing. Niet alleen een bemoediging voor kleine kinderen die beseffen dat het oneerlijk is dat de westerse wereld in rijkdom leeft en in de derde wereld dagelijks mensen sterven van armoede. Maar ook voor ons, als het leven ons zwaar kan vallen en we verlangen naar verlossing van ons aardse bestaan. Verlossing van ziekte, of van eenzaamheid, of van…

Paulus riep het ook uit in Rom. 8 (de verzen 19-23) dat de schepping met reikhalzend verlangen wacht tot Gods kinderen openbaar worden, dus bekend worden. Nu wordt de schepping nog onderdrukt door de heerser van deze tijd, de duivel. En daarom is het nog een vruchteloze puinhoop. Maar God zal dit alles herstellen en bevrijden. Ook wij zijn dus nog onvoldoende openbaar geworden voor de schepping, ookal hebben wij dan de Geest al ontvangen.

Zo duidelijk is in deze tijd de actualiteit te zien van vers 22: Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Dat is een feit, en daar kunnen we onder zuchten. Maar, vlaggen in de boom: wij verwachten de komst van onze Here Jezus en de verlossing van ons lichaam.

De Geest wil ons hierin bemoedigen, dit als eerst in onze gedachten laten komen. Zodat we niet in de op zich realistische maar negatieve gevoelens blijven hangen. Hij wil ons de overwinning geven in de strijd tegen de beleving van de negatieve realiteit. Hij laat ons op Jezus zien. In Hem is er werkelijke verlossing. In Hem is er werkelijke vrede, werkelijke shalom! Eerst vrede met God, alle andere vormen van vrede vloeien daaruit voort.

Vlaggen in boom, shalom, shalom!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Hemels herstel!

Hemels herstel!

Filippenzen 3: 20  Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21  Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

De Heer antwoordt ons gebed! Dat was de laatste zin van de overdenking van vorige week. En dat mogen we nu ook zien in het herstel van enkele zieken en de wens van enkelen om gedoopt te worden!

De Heer is erbij. Zoals ook een lied zegt: Hoe het ook zij, hoe het ook zij, Hij is erbij! In goede momenten en in moeilijke momenten. Hij is er altijd bij.

De Here beschermt ons. Zijn eeuwige armen zijn onder ons. Hij beschermt en bewaart zijn kinderen. Dat betekent niet dat lijden ons bespaard blijft. Maar ook dan is Hij erbij. Hij zegent ons en is ons ook in deze tijd tot een God, die dichtbij wil zijn. In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij (Hand. 17:28). Ons leven is met Hem versmolten, omdat Hij ons zo lief heeft gehad, dat de Here Jezus voor ons is gestorven en opgestaan uit de dood. Door onze doop zijn wij met Jezus begraven en opgewekt om in een nieuw leven te mogen wandelen met Hem (Rom. 6: 4). En Jezus is betrokken bij elk detail in ons leven.  

Begrijpen ik dat laatste eigenlijk wel? Hij is betrokken in elk detail van ons leven. Niet om ons een makkelijk leven te geven, rijk, altijd gezond, een goed betaalde baan, zonder problemen met andere mensen, zonder moeiten in de levens van onze kinderen of anderen die we lief hebben. Pas in de hemel zal ons armzalig lichaam (ik herken me volledig in die beschrijving😉) volledig worden hersteld. Maar nu wil Hij erbij zijn en ons helpen te volharden in alle moeiten. Hij is zooooo liefdevol!

Paulus zegt: de kennis van Christus Jezus, mijn Here, gaat alles te boven! (Fil. 3: 8). Willen we Hem kennen? Verlangen we daar intens naar? Naar Hem?!

En gunnen we dan een ander niet ook een leven met Hem en willen we dat ze Hem ook leren kennen?

Praktische zaken

Doopdienst!

Momenteel zijn er twee doopkandidaten. Op korte termijn zullen we met hen praten en de gemeente verder op de hoogte brengen. Als raad hebben we al contact gelegd met de buurgemeente in Leiden. De Kooikapel is op 13 december beschikbaar, dus we willen dit regelen. Laten we allemaal bidden dat de corona-regels de doop niet zullen verhinderen.

Wil jij ook gedoopt worden? Neem contact op met een raadslid.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen