Onze Grondslag

Baptistengemeenten zijn gemeenten van wedergeboren gelovigen, die zijn gedoopt door onderdompeling. In Nederland zijn ongeveer 130 baptistengemeenten met tezamen meer dan 16.000 leden.

ABC

Onze gemeente is aangesloten bij het ABC, de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten. De aangesloten gemeenten zijn autonoom. Het doel van de alliantie is om te ondersteunen, te bemoedigen en samen te werken. Dit alles om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden in Nederland en via zending in andere landen.

De Gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare Woord van God. Zij gelooft en belijdt daarom:

= A =   dat er ÉÉN God is,

  • Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest;
  • Die Geest, Licht en Liefde is;
  • Die Almachtig, Alomtegenwoordig, Alwetend, Eeuwig, Heilig en Rechtvaardig is;
  • Die de Schepper is van hemel en aarde, terwijl Hij de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis.

= B=    dat God de Vader Die in de hemel woont, van niemand afhankelijk is en alles doet naar Zijn wil en dat Hij alleen te kennen is door Jezus Christus, Die het beeld is van de onzichtbare God.

= C=    de Godheid van de Here Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos leven, de werkelijkheid van Zijn wonderen, Zijn plaatsvervangend sterven, Zijn vergoten bloed tot verzoening van onze zonden, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn Hemelvaart waardoor Hij nu is gezeten aan de rechterhand van de Vader, waar Hij voor de gelovigen bidt, Zijn Persoonlijke wederkomst om al de Zijnen in Zijn heerlijkheid op te nemen en Zijn Rijk op aarde te vestigen.

= D=    de Godheid van de Heilige Geest, Die Christus’ Gemeente verzamelt, Die in de gelovigen woont en hen allen wil vervullen en leiden, waardoor zij in staat zullen zijn tot eer van God te leven.

= E=     dat door de zondeval alle mensen zondaars zijn en verloren, en zij alleen uit genade gered kunnen worden door de verzoening, bewerkt door de dood en de opstanding van de Here Jezus Christus.

 = F=   dat de Gemeente de tempel Gods en het lichaam van Christus is, waarvan Hij het Hoofd is; dat tot deze Gemeente alleen zij behoren, die op grond van persoonlijk geloof en bekering door de Heilige Geest zijn wedergeboren en zo de verlossing in Christus ontvangen hebben.

= G =   de geestelijke eenheid van allen, die oprecht in de Here Jezus geloven en het algemeen priesterschap van alle gelovigen, hetwelk in de plaatselijke Gemeente gestalte dient te krijgen.

= H =   de twee inzettingen die de Here Jezus gegeven heeft:

  • de doop, welke naar de oorspronkelijke vorm en orde door onder­dompeling en alleen aan gelovigen voltrokken mag worden.
  • het avondmaal, dat als een gedachtenis aan Christus’ lijden en sterven en als een gemeenschap met Zijn lichaam gevierd dient te worden.