ANBI

A.  Algemene gegevens

Naam ANBI:
Telefoonnummer:
KvK:
RSIN/fiscaalnummer:
Website:
Mail:
Postadres:
Baptistengemeente Leiderdorp
06 40186812
75795752
806795360
www.blgdorp.nl
secretariaat@bgldorp.nl
van Lennepdreef 38, 2353 NL LEIDERDORP

De gemeente heeft haar missie op de volgende manier verwoord, waarbij de eerste letters samen het woord GEZIN vormen:

Meer over onze missie leest u hier.

Als gemeente zijn we lid van de ABC (Alliantie van Baptisten- en CAMA-Gemeenten). De ABC heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Baptistengemeente Leiderdorp.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de raad en wordt gevormd door de oudsten van deze gemeente. In onze gemeente telt de raad momenteel 5 leden (3 oudsten en 2 diakenen). Raadsleden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. De raad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Dit gebeurt in de jaarlijks te houden gemeentevergadering (doorgaans in de eerste kwartaal van het jaar).

C. Visie

Met de onderstaande woorden hebben we vorm willen geven aan onze visie:

Ik ken een gezin…

 •  dat woont in het levenshuis op de Rots
 • waar je gekend wordt
 • waar jong en oud vol liefde en respect samen optrekken
 • waar de Bijbel de maatstaf is voor denken, handelen, geloven en belijden
 • dat eigentijds is in de traditie van de Nederlandse Baptisten
 • dat elkaar aanmoedigt om Christus te volgen
 • met een aanstekelijke levensstijl naar de omgeving
 • waar iedereen welkom is en zich welkom voelt
 • waar gaven en talenten worden ontplooid
 • dat naastenliefde laat zien tot ver over de grenzen
 • dat zekerheid biedt in een onzekere wereld

De Baptistengemeente Leiderdorp verwoordt in de eerste artikelen van de Statuten wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar structuur, haar organisatie en andere zaken.

D. Beleidsplan

In 2016 is een zgn. brede raad geïnstalleerd. Deze raad is samengesteld uit 3 oudsten en 2 diakenen. Elke oudste en diaken heeft een eigen aandachtsgebied. Dit geeft stabiliteit en continuïteit. Het vormgeven van missie en visie is doorlopend proces. Door als kerk betrokken te zijn bij St. HiP, St. Present en Voor-elkaar- Leiden, proberen we iets te betekenen voor Leiderdorp (en directe omgeving). De gemeente is ook actief betrokken bij onze zendelingen. Sinds september 2020 is een gemeentewerker voor 20 uur aangesteld. Hiervoor is een arbeidsovereenkomst afgesloten en ontvangt deze gemeentewerker salaris.

In de zondagse diensten gaan gastsprekers voor, zij ontvangen hiervoor een vaststaande vergoeding en een reiskostenvergoeding. De (bijbel)studies en huisgroepen worden doorgaans verzorgd door diverse mensen uit de gemeente. Daarnaast worden er voor bepaalde onderwerpen of thema’s externe sprekers gevraagd. Niemand – naast de gemeentewerker en externe sprekers – ontvangt enige vergoeding voor de werkzaamheden die hij/zij doet voor de gemeente. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester.

E. Verslag Activiteiten.

De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn gedelegeerd naar afzonderlijke taakgroepen en/of coördinatoren. Zij behartigen bepaalde taken binnen het gemeente-zijn en brengen waar nodig verslag uit aan de raad.

Voor het huidige en volgende seizoen hebben we gekozen voor het thema ‘Samen Bouwen aan Gods Koninkrijk’. Aan de hand van dit thema denken we met elkaar naar over Discipelschap, Gave Gericht Gemeente zijn en Evangelisatie. We proberen het thema op verschillende manieren, bij alle samenkomsten en studies vorm te geven.
Wij hebben een deel van de samenkomsten in 2021 digitaal moeten doen als gevolg van de corona maatregelen.

F. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk gemeentewerk (of gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: Naast de zondagse kerkdiensten vinden er ook andere kerkelijke activiteiten plaats. In 2020 is na overleg en goedkeuring van de ledenvergadering besloten om onze opgebouwde financiële reserve (deels) te besteden aan een gemeentewerker welke per 1 september 2020 in dienst van de gemeente is gekomen voor 20 uur per week.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Klik hier voor een verkort financieel overzicht.

Via de ABC Gemeenten is de Baptistengemeente Leiderdorp aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt, voorheen St. Gedragscode Leidinggevenden (SGL). De SGL is in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. De aanmelding geldt voor het landelijk kerkgenootschap én voor alle aangesloten ABC-gemeenten, dus ook zij mogen het SGL-logo op hun website plaatsen bij wijze van ‘keurmerk’. Zie voor meer informatie op de site van de ABC gemeenten onder Organisatie, SGL:  https://www.abcgemeenten.nl/over-abc/organisatie/sgl/