Wandel in eenheid!

Efeze 4: 2   Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, 3  en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes

Lieve broeders en zusters,

Overdenking

Vorige overdenking riep ik op om alert te zijn, en te bedenken dat de duivel ons ook in onze gezondheid kan aanvallen om ons te ontmoedigen. Maar er zijn nog meer aanvallen natuurlijk. Een van de meest effectieve aanvallen op de gemeente is een aanval waarbij hij erin slaagt om verdeeldheid te zaaien. Juist in deze tijd is het belangrijk om dat te realiseren.

We kunnen met elkaar fors van mening verschillen over van alles en nog wat. Misschien geloven sommigen dat we allemaal in tongen moeten spreken. Anderen geloven dat we wekelijks in de dienst zieken de handen moeten opleggen. Sommigen geloven in de opname van de gemeente vóór de grote verdrukking, anderen dat dit later plaatsvindt. Vaak kunnen we daar met elkaar goed over praten en leiden theologische verschillen van mening niet tot verdeeldheid.

Maar we verschillen ook regelmatig met elkaar van mening over praktische zaken: zoals het geluid in de zaal, hoe het avondmaal gevierd moet worden, en natuurlijk de omgang met corona maatregelen. En als meningsverschillen dan te heftig worden, dan kan dit tot verdeeldheid leiden.

Zou het kunnen, dat broeders en zusters daarom minder vaak aanwezig zijn in de samenkomsten? Mensen kunnen ook om andere redenen thuis blijven. Sommigen zijn ziek of vinden het risico op besmetting daar waar een grotere groep mensen samenkomt, momenteel te hoog. Ook is het nog steeds vakantietijd. Sommige gezichten heb ik al vrij lang niet gezien. Ieder weet voor zichzelf waarom hij / zij niet komt. En de reden ervoor hoef je niet aan mij te verantwoorden, maar die mag je met de Here overleggen.

Ik wil oproepen om in alle keuzes die we maken, te zoeken naar de eenheid van de gemeente, en niet verdeeldheid. Laten we eerlijk zijn naar de Here en in gebed zijn wil zoeken voor ons persoonlijke leven en voor de gemeente. De Here Jezus wil werken aan herstel, van onze relatie met de Here, herstel van onszelf, van onze onderlinge relaties, van contacten met anderen. Allemaal terreinen waarop we falen; we maken allemaal fouten. Als we maar niet doelbewust willen vasthouden aan zonden. Immers, ons oude leven is met Hem begraven in de doop, opdat we een nieuw leven zouden leiden Rom. 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Een terzijde: dan moet je je wel laten dopen natuurlijk.  

Bij dat nieuwe leven hoort ook het zoeken naar eenheid. Ook als we van mening verschillen. Is dat een uitdaging? Zeker, maar Gods genade is zo groot dat Hij ons allemaal wil helpen hiermee.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , . Bookmark de permalink.