Gebedsavond- Aanbidding

Inleiding

In deze maand van gebed willen we stilstaan bij een vijftal belangrijke thema’s die de Here Jezus zelf ons heeft opgegeven. Deze thema’s komen uit het ‘Grote Gebod’ en de ‘Zendingsopdracht’. Rond deze thema’s zouden we graag de visie van onze gemeente opbouwen. Allereerst zou ik graag de verzen voorlezen waar we deze maand van gebed en de daarop volgende maanden van studie bezig willen gaan.

Mattheüs 22:37-40
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Mattheüs 28:19-20
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Van deze verzen zijn de vijf doelen voor de gemeente af te leiden die we in de vijf gebedsdiensten willen behandelen:

Doel 1:
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart – dit doel kunnen we omschrijven met Aanbidden, het thema van vanavond.

Doel 2:
U moet uw naaste liefhebben als uzelf – dit doel kunnen we omschrijven met het woord dienen.

Doel 3:
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Ga en maak discipelen – dit doel willen we omschrijven met evangelisatie.

Doel 4:
Doop hen – dit doel kan omschreven worden met toewijding.

Doel 5:
Leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb – dit doel omschrijven we rond het woord discipelschap.

Aanbidden

Het thema van deze avond is aanbidden. De Bijbel zegt in Mattheüs 4:10: “Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.”. Belangrijk is de volgorde: eerst aanbidden, dan dienen. Aanbidden is het belangrijkste doel van de gemeente. Soms kunnen we zo druk zijn met de gemeente dat we vergeten Hem te aanbidden. Uit mijn eigen leven kan ik noemen de website, vergaderingen, bezoeken, etc.

Wat is aanbidden eigenlijk?

Natuurlijk kennen we de Oranje gekte die rond het EK en WK voetbal door Nederland gaat. De fans hebben er werkelijk alles voor over om hun team te zien. Dit zegt wel wat over hartsgesteldheid. Hierbij wil ik de gebedspunten aanhalen:

 • Heer kom tot Uw doel met ons, help ons vol te zijn van U.

Alleen gelovigen kunnen God werkelijk aanbidden. Wij maken Gods naam groot in aanbidding door uitdrukking te geven aan onze liefde voor Hem en onze toewijding aan Hem. We willen vanavond dan ook bidden voor wijsheid:

 • Heer wilt U ons laten zien wat Uw doelen zijn met onze aanbidding in Leiderdorp?

Op meerdere wijzen kunnen wij uitdrukking geven voor onze liefde aan God. Een aantal voorbeelden wil ik noemen: Bidden; Zingen; Danken; Luisteren; Geven; Getuigen; Vertrouwen; Gehoorzaam zijn aan Zijn Woord; Etc.
Jezus stelde slechts twee voorwaarden aan ware aanbidding (Joh.4:24) : “God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.” Er bestaat niet één stijl van ware aanbidding. Ik ben er van overtuigd dat God geniet van de verscheidenheid! De stijl van aanbidding zegt meer over onze culturele achtergrond dan over onze theologie. Elke zondag geven ware gelovigen over de hele wereld eer aan Jezus Christus door zich op duizend-en-één verschillende manierente uiten en door verschillende stijlen te gebruiken die allemaal even waardevol zijn. De één zal zich uitbundig uiten, terwijl de ander zijn liefde tot God ingetogen uit. Welke stijl we ook hebben, we zijn zowel intellectueel als emotioneel, met ons hart en met ons verstand betrokken. We moeten bidden in geest en waarheid. Speciaal hiervoor wil ik dan ook bidden voor:

 • Heer leer ons respectvol om te gaan met verschillende manieren van aanbidding.

Het is belangrijk dat ongelovigen de vreugde kunnen zien die wij ervaren. Ze kunnen zien hoe belangrijk Gods Woord voor ons is, hoe we erop reageren en welke oplossingen de Bijbel heeft voor de problemen en vragen van ’t leven. Ze kunnen zien hoe aanbidding ons bemoedigd en kracht geeft.

 • Heer wilt U ons visie geven over hoe onze aanbidding een getuigenis mag zijn aan Leiderdorp?

Aanbidding is een krachtig getuigenis aan ongelovigen wanneer Gods aanwezigheid wordt ervaren en als de boodschap begrijpelijk is. God was op de pinksterdag zo duidelijk aanwezig dat dit de aandacht trok van de ongelovigen. Het moet een grote menigte zijn geweest, want er werden die dag 3000 mensen gered. Waarom kwamen ze tot bekering? Omdat ze Gods aanwezigheid voelden en de boodschap begrepen.

 • Heer wilt u ons wijsheid geven in hoe wij U aanbidden, zodat het begrijpelijk is voor de Leiderdorpers?
 • Heer hoe wilt U ons gebruiken om Leiderdorp te laten zien wie U bent?

Aanbidding en evangelisatie hebben veel met elkaar te maken. Aanbidding is de motivatie om te evangeliseren. Aanbidding brengt een verlangen in ons om anderen over Christus te vertellen. Tijdens ware aanbidding wordt Gods aanwezigheid ervaren, wordt Gods vergeving aangeboden, worden Gods doelen geopenbaard en wordt Gods kracht getoond. Dat lijkt mij de ideale context voor evangelisatie. Als ongelovigen observeren hoe gelovigen op een intelligente, oprechte manier met God omgaan, dit verlangen in hen voortbrengt om God óók te kennen.

 • Heer wilt U Uw doelen openbaren in ons gebed van de komende week?

Gebedspuntenoverzicht

 • Heer kom tot Uw doel met ons, help ons vol te zijn van U.
 • Heer wilt U ons laten zien wat Uw doelen zijn met onze aanbidding in Leiderdorp?
 • Heer leer ons respectvol om te gaan met verschillende manieren van aanbidding.
 • Heer wilt U ons visie geven over hoe onze aanbidding een getuigenis mag zijn aan Leiderdorp?
 • Heer wilt u ons wijsheid geven in hoe wij U aanbidden, zodat het begrijpelijk is voor de Leiderdorpers?
 • Heer hoe wilt U ons gebruiken om Leiderdorp te laten zien wie U bent?
 • Heer wilt U Uw doelen openbaren in ons gebed van de komende week?
 • Heer leer mij U werkelijk te aanbidden.

(Natuurlijk kan waar Leiderdorp staat ook de eigen omgeving worden gelezen.)

Literatuur

Bijbel: NBG-vertaling 1951
Doelgerichte gemeente – Rick Warren

Dit bericht is geplaatst in Verslagen met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.