Weest geen slaaf!

Galaten 5: 1  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

Lieve broeders en zusters,

Vorige week was er aandacht voor de vraag of er een nationale feestdag moet komen om de afschaffing van slavernij te vieren. Ook vanuit het christelijke erf was er aandacht voor die discussie waarbij het me opviel dat regelmatig een activistisch standpunt werd ingenomen. Het kwam op mij een beetje over alsof het een algemeen christelijk principe zou moeten zijn dat een christen vóór zo’n herdenking is.

Het spreekt voor zich dat slavernij extreme ellende heeft voortgebracht en we weten dat een deel van Neerlands rijkdom door slavenhandel is verkregen. Het is goed dat we daar open over zijn ookal is het iets dat al ruim 150 jaar of langer geleden is gebeurd. Wij moeten een flink aantal generaties terug om persoonlijke betrokkenheid te vinden. Toch moeten we erkennen dat de gevolgen van die slavernij ook nu nog doorwerken, in verschillen tussen rijk en arm bij de nazaten van slaven of slavenhandelaren of slavenbezitters. Maar soms zie ik ook wel een wat te ver doorgeschoten houding. Sommigen lijken de slachtofferrol met liefde nu nog op te nemen, zoals een columnist van Trouw verwoordde: “een posttraumatisch slaafsyndroom waaraan nazaten zouden lijden wordt aangepraat”. Anderzijds zijn er vele families waar de huidige generatie nog de financiële voordelen kent die in het verre verleden zijn behaald met bloedgeld. Het zou mooi zijn als men daarvan nu gelden laat terugvloeien naar moderne slaven en uitgebuiten.

Daden uit vorige generaties werken door in het heden. Maar wij moeten allemaal zelf onze verantwoordelijkheden nemen voor ons eigen gedrag. Dat betekent dat we ons vandaag de dag niet gedragen als overheersers, en ook niet als slaven. Maar dat wij leven als vrije zonen van de Koning, die kwam om in kracht te dienen. Heersend over zonde, levend als vrijgemaakten. Die niet weer onder het slavenjuk van zonde gaan leven. Niet met een minderwaardigheidsgevoel de slachtofferrol inkruipen wanneer ons iets vervelends overkomt. Maar ook niet ons beter vinden dan andere mensen, zoals buitenlanders, vluchtelingen, lager opgeleiden, provincialen, of juist randstedelingen (voor Friezen erg lastig…), etc.

Immers, Paulus zegt ons: Gal. 4:6  En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader! Een Zoon van God is geen slaaf van zonde.

Het risico is aanwezig dat als je je heel erg richt op het verleden, je de noden van het heden zou kunnen missen. Slavernij en wreedheid zijn niet weg, maar in een ander jasje teruggekomen. Voor al deze slaven is Jezus gekomen, voor de letterlijke slaven zoals de kindslaven in India nu. En voor de figuurlijke slaven, zoals de naar erkenning zoekende workaholic, de aan verdovende middelen verslaafde gebruiker, of de bevestiging zoekende tiener. Het lijkt me nuttig om daar aandacht aan te geven, en belangrijker dan alleen het herdenken van het verleden.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Doelgroepenbeleid?

1 Johannes 2: 14b Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen.

Lieve broeders en zusters,

De apostel Johannes spreekt in zijn brief diverse groepen aan: kinderen, ouderen, vaders, en jongeren.

Is de boodschap voor de ene groep dan niet van belang voor de andere groep? Ik denk dat dat een te harde stelling is. Het doelgroepenbeleid van Johannes laat vooral zien dat hij benoemt wat een bepaalde groep meer nodig heeft en precies dat benadrukt.

Hij schrijft in 1 Joh.2: 12  Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam. 13  Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. 14  Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen. 15  Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief.

Ik zie daar iets van een oplopende boodschap in. De kinderen moeten vooral weten dat hun zonden vergeven zijn, de ouderen moeten de Heer al steeds beter hebben leren kennen. En de jeugd moet vooral weten dat zij sterk zijn door Gods Woord en hoeven daar niet aan te twijfelen. Want juist de jeugd wordt aangevallen in hun gevoel van eigenwaarde. Onzekerheid is te vaak de overheersende emotie bij pubers die bezig zijn hun identiteit te vinden. (En helaas worstelen velen van ons daar ook na de puberteit nog mee.) Ook in hun geloofsleven speelt dat een rol.

Pubers, jullie zijn sterk! Want als je het Woord van de Heer toelaat, en laat blijven heersen, dan heb je overwonnen. En kun je doorgaan met het overwinnen van alles wat niet strookt met de wil van de Heer, anders gezegd: de wereld niet liefhebben maar de zuigkracht van de zonde in de wereld overwinnen.

Hoe belangrijk is dat niet in deze tijd voor ons allemaal: de wereld niet liefhebben. En ouderen: jullie moeten hen daarin steunen. Wij moeten hen steunen! Onderscheidingsvermogen aanleren.

Support de jongeren en kinderen. Zie dat er strijd is om hun ziel. Moedig ze aan op de geestelijke weg. Bid voor hen. Zegen hen. Moedig hen aan!

Een manier hiervoor is om zaterdag naar de jeugddienst te komen en hen te laten merken dat ze waardevol zijn in Gods ogen en in onze ogen! Tip: neem maar eens wat lekkers voor hen mee!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Gods tijd!

Handelingen 7: 25  Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in.

Lieve broeders en zusters,

Stefanus verkondigt vol vuur het evangelie en wordt onder valse beschuldigingen voor de Raad gesleept. Hij staat voor de Raad en zij zien tijdens zijn betoog zijn gezicht stralen als van een engel en zijn niet in staat hem te weerspreken. Ze zien het, horen het maar luisteren niet. Erger nog, ze vermoorden Stefanus!

In zijn schitterende betoog verwijst hij naar Mozes, de redder van Israël. We lezen in Hand.7: 22  En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. 23  Toen hij nu de leeftijd van veertig jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op, naar zijn broeders, de kinderen Israëls, om te zien. 24  En toen hij er een onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op, die mishandeld werd, door de Egyptenaar neer te slaan. 25  Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in.

Mozes ervoer al vroeg de roeping om voor het volk Israël op te komen. Maar het volk wilde hem niet. Pas veertig jaar later stuurde God hem  om het volk te bevrijden. Zijn roeping was juist, maar pas op het moment dat God bepaalde kon Mozes zijn roeping gaan uitvoeren.

Stefanus hoorde Gods roepstem; hij sprak maar het volk wees hem af en Stefanus werd erom gedood. Mozes hoorde Gods roepstem, maar het volk wees hem af en Mozes moest vluchten; maar God plaatste hem 40 jaar later alsnog op die plek van leider van het volk.

Het is lastig te onderkennen wat we wanneer mogen doen of spreken. Soms ervaren wij Gods roepstem, maar als we er direct daden aan verbinden lijken die toch niet vruchtbaar te zijn. Het is dan misschien nog niet Gods moment om te handelen. Gebed en afstemming op de Heilige Geest is nodig om zijn wil op het juiste moment te doen.

Bidt jij / u mee dat wij als gemeente Gods stem voor ons verstaan?

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen

Ben ik het waard?

Hand. 5:41  De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus.

Lieve broeders en zusters,

Vaak leggen we direct na Pinksteren de nadruk op het leven van de eerste gemeente, haar succes, haar liefde, hoe zij aangeschreven stond bij het volk. We spiegelen ons eraan en vinden dan al snel dat we tekort schieten en denken na over hoe we kunnen veranderen naar dat beeld. En daar is niets mis mee. Maar we moeten wel oppassen voor eenzijdigheid. Het was namelijk een enorm gevarieerde boel, of moet ik zeggen een bont gezelschap? Aramees sprekende Joden, Griekssprekenden, weduwen, gehuwden, vrijgezellen, mensen uit de hogere kringen, Farizeeërs, mensen van de straat, eerder tot het jodendom bekeerden, mensen die graag op de voorgrond stonden, en zij die stilzwijgend op de achtergrond waren, en ga maar door.

Een van de dingen die mij opvalt was dat er een verlangen was om heilig te leven, zodat de Heilige Geest door zo’n bont gezelschap kon werken. En dat gebeurde dan ook met kracht.

Wat mij ook altijd opvalt is de houding ten aanzien van lijden. In Hand.5 lezen we dat apostelen worden gegeseld en het hun verboden wordt om in de naam van Jezus te spreken. Wat is dan hun reactie? Ze zijn verblijd dat ze waardig bevonden waren om te lijden voor Christus!

Die houding treffen we ook aan bij de vervolgde kerk. Niemand vind vervolging leuk; vervolging en lijden doet pijn, soms lichamelijk maar vooral emotioneel. Maar, zoals we ook weer op de avond van gebed voor de vervolgde kerk zagen, zij tonen steeds: Jezus Christus is mij dat lijden waard. En omgekeerd, net als de houding van de apostelen: dank U Heer dat ik het waard ben dat ik voor U mag lijden.

Heer, wilt U mij maar dat geloof en die bereidheid geven, door uw Geest.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Reinig mij!

Hand. 2: 2  En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3  en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4  en zij werden allen vervuld met de heilige Geest.

Lieve broeders en zusters,

Blinde vlekken. We weten allemaal dat ze bestaan maar zijn er blind voor, juist bij onszelf. O ja, dat is immers een blinde vlek 😊. Ik verbaas me er regelmatig over dat ik soms jarenlang een bepaald beeld heb van een Bijbelse situatie en als iemand anders dan daar wat over zegt, ik verrast ben dat ik dat zelf nooit eerder zo gezien heb. Ik zal maar zeggen: het “kinderbijbel-effect” werkt jarenlang door. Soms positief, in de vorm van een onbegrensd vertrouwen op de Heer. Soms negatief als het gaat om bijvoorbeeld het beeld van alle farizeeërs.

Ik was jaren geleden erg verrast toen ik voor het eerst de uitleg las dat de uitstorting van de Heilige Geest hoogstwaarschijnlijk in de tempel plaatsvond. In Hand. 1:13 wordt een bovenzaal genoemd en in Hand. 2:2 wordt het woord “huis” gebruikt. Daarom denken wij snel aan een gewone woning in Jeruzalem. Maar dat is niet aannemelijk. Immers, in Lukas 24:53 lezen we dat de discipelen na de hemelvaart voortdurend eendrachtig in de tempel bijeen waren. En in Hand. 1:15 lezen we dat er ongeveer 120 volgelingen bijeen waren. Die passen niet in een tussenwoning in een buitenwijk van Jeruzalem. De huisjes waren toen niet zo groot. Het woord huis kan net zo goed de tempel, of meer specifiek een zaal in de tempel, betekenen. De tempel was enorm groot en had meerdere ruimtes.

Maar meer nog: de discipelen waren gelovige Joden. Pinksteren is het Joodse wekenfeest: dus dat vier je in de tempel. Daarom waren al die duizenden mensen bijeen en konden er op de eerste dag van de uitstorting van de Geest al 3000 tot geloof komen. Iedereen was getuige van de neerdaling van de Geest die gepaard ging met een heftige stormwind en tekenen van vuur. Het was in de hele tempel te ervaren! Die tempel was een enorm complex, de muur die er nu van over is, is maar een heel klein stukje. Kijk maar eens op dit filmpje met een schitterende impressie van de bouw en omvang van de tempel ten tijde van Jezus: https://www.youtube.com/watch?v=ElAMqb5Jc78&t=10s.

Uiteindelijk is het niet het belangrijkste waar de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond, maar dát het is gebeurd en Hij ons eigen levenshuisje kan vullen en onze geestelijke blinde vlekken wil reinigen! Ben jij ook zo dankbaar voor de Geest? Vraag jij je ook af: welke ruimte mag de Geest in mijn huis innemen? Heer vul mij met Uzelf!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen