Blijf trouw aan je roeping

3 Johannes 5 Geliefde, gij handelt trouw in alles wat gij aan de broeders doet…

Lieve broeders en zusters,

“Plotseling moest ik belijden dat ik niet meer zo trouw was aan mijn roeping!”

Deze woorden sprak voorganger J. de Ridder afgelopen zondag. Na een schitterend betoog over zijn kauwtje-levens-reddende pleegzorg van het afgelopen jaar, bleek daar een mooi voorbeeld in te zitten voor ons allen. De vogel is geroepen om te vliegen en zijn pleegouders hebben hem gered van een wisse dood. Maar toen hij na een jaar uitvloog, lag de nadruk op het gemis, dat de vogel er niet meer voor hem was, in plaats van de blijdschap dat hij er voor de vogel had kunnen zijn.

Hij paste dit heel praktisch toe op de manier waarop wij kijken naar onze plek in de gemeente waar God ons geroepen heeft (Terug te kijken op kerkdienstgemist.nl). Zijn wij er voor God en zijn gemeente, of moet de gemeente er vooral voor ons zijn zodat ik me er “fijn” voel? Een scherpe confrontatie. Dan moet ik helaas ook belijden dat ik te vaak wil dat de gemeente er voor mij is, om tegemoet te komen aan mijn behoefte aan waardering, inzet, vriendschap enzovoort.

Maar hoe deed Jezus dat? Toen het erop aankwam hadden allen Hem verlaten. En toch, Hij kwam om zijn leven te geven, zelfs voor zijn vijanden. Hij vraagt niet eerst aan ons wat wij voor Hem kunnen betekenen, maar wat Hij voor ons mag doen!

Als we dat beseffen en laten doorwerken in ons eigen leven, dan gaan we uit dankbaarheid ons vast inzetten voor Hem. Hij wil ons helpen om de gaven, die Hij gegeven heeft, in te zetten. Dan mogen we (wellicht opnieuw) vragen: Heer wat kan ik in Uw gemeente in Leiderdorp betekenen? Zodat U vreugde zult hebben over mij en ik me kan verheugen in U en wat U doet in de levens van de broeders en zusters in de gemeente. Zodat de liefde van Christus kan stromen.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De dag van de grote Koning

2 Petrus 3: 12  vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. 13  Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Lieve broeders en zusters,

Komende week is het koningsdag, dus de dag van de koning. Vroeger was koninginnedag voor mij een dag om naar uit te kijken. Als kind kon ik echt genieten van de spelletjes, de muziekkorpsen en het in het oranje gekleurde straatbeeld. Toen onze kinderen nog klein waren ging ik ook graag met hen naar de aubade, ballonnen oplaten, tompouce halen en naar de vrijmarkt. Sommige kinderen bereidden zich er weken op voor en gingen al in de vroege ochtend hun kleedje neerleggen om allerlei spulletjes te verkopen. Met blijdschap verwachtten wij allemaal die leuke dag van de koning(in).

Die verwachting is bij mij al lang niet meer zoals vroeger; ik ben een beetje ouder geworden, door corona zijn er geen gezellige dingen in het dorp, ik ben wat minder koningsgezind geworden, de kinderen zijn veel ouder, ballonen worden niet meer opgelaten, de tompouce is wat gewoner geworden, etc. De verwachting is wat afgevlakt.

Maar ik ga wel steeds meer uitzien naar de dag van de ware Koning. Een dag dat gerechtigheid zal aanbreken in het land. Dat we niet meer te maken hebben met een pandemie, of pijn, of verdriet. Maar ook een dag dat Hij zijn eerlijke rechtvaardige oordeel over de wereld laat gaan. En dat houdt voor hen die Hem afwijzen helaas een oordeel in.

Hoe lang duurt het nog voor die dag aanbreekt en de Heer plaats zal nemen op de troon in Jeruzalem? De Heer zegt zelf dat hij wacht omdat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan maar dat allen tot bekering komen. Dus het kan nog even duren, want zijn liefde is groot! Tot Hij komt, mogen wij die spannende dag des Heren verwachten! Die verwachting zou niet moeten afvlakken maar toenemen.

Denk jij komende week ook een beetje extra aan de Dag van de Grote Koning?

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Here, neem het voor ons op!

Joël 2:18 Toen nam de Here het op voor zijn land en Hij kreeg medelijden met zijn volk.

Lieve broeders en zusters,

Herken je dat gevoel dat je er om wat voor reden dan ook, even emotioneel doorheen zit? Dat je geen zin meer hebt in de gewone dingen. Dat je niet vrolijk kunt zijn, dat je lusteloos bent, terwijl er misschien geen (of soms wel een) harde aanwijsbare oorzaak is? Dat je verlangt naar een immense verandering van je situatie.

Dan kun je moed vatten uit deze woorden van de profeet Joël. Na lange tijd van ernstige zonde, riepen de geestelijke leiders van het volk op tot gebed en vasten. En de Here hoorde naar hun roepen. Terwijl er alle reden voor Hem was om dat niet te doen. Maar Hij greep in!

In wil de vergelijking niet tussen Israël ten tijde van Joël en ons land hier niet doortrekken. Wij zijn niet het land Israël, ookal kunnen we veel lessen leren uit de geschiedenis. Ik wil nu alleen maar het roepen naar de Here als voorbeeld nemen. Als wij blijven roepen, dan zal de Here antwoorden. Hij is immers vol van genade.

Ook voor onze persoonlijke levens, onze persoonlijke moeiten, mogen we Hem blijven aanroepen. En mochten we dan denken dat de Here nog steeds niet antwoordt, dan weet ik ook dat Hij veel beter weet dan wij, waarom Hij ons ogenschijnlijk (nog) niet te hulp komt. En ja dat kan heel erg moeilijk voor ons zijn. Maar ten diepste is het een Bijbels feit dat de Here goed is en zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! En als Hij zwijgt in zijn liefde, dan is dat nog steeds… zijn liefde.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De Here waakt!

Jeremia 1: 11 En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. 12  Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen.

Lieve broeders en zusters,

Vorige week was het even echt voorjaar. Heerlijke zonnestralen en een heerlijke temperatuur. Behalve de hooikoorts (😉) was het bijna perfect! Maar de lente zette niet door. Vandaag en gisteren was het weer compleet winter, en de komende dagen zien er ook niet geweldig uit. De koolmeesjes, die hun vogelhuisje al hadden gecontroleerd om er weer een nestje te bouwen, hebben het abrupt omgebouwd tot een soort van iglo als bescherming tegen de winterkou. 

Ik moest zomaar denken aan deze woorden van Jeremia. De Here toont hem een amandeltwijg. Volgens de deskundigen is de amandelboom de eerste boom die na de winter weer in bloei komt. Anders gezegd: de boom die als eerste uit zijn winterslaap komt, daarom noemt men deze boom ook wel de wakkerboom. Dus in het midden van de kou, is daar het eerste signaal dat de lente komt. Dit teken gebruikt de Here om Jeremia te bemoedigen: Mijn Woord komt uit!

Die bemoediging geldt ook voor ons. De omstandigheden zijn voor velen van ons al geruime tijd niet geweldig. We weten niet welke klappen er nog komen die ons gaan raken in bijvoorbeeld de economie, of in de volksgezondheid, of in (internationale) politieke situaties. En wat dat doet met kerkbezoek in Nederland, of onze vrijheid van geloof. Maar God belooft ons: Ik waak over mijn woord. Dat gold voor Jeremia, die in zijn leven de ellende alleen maar zag toenemen tot aan de vernietiging van Jeruzalem en het begin van de Babylonische ballingschap.  Maar de Here beloofde hem ook zegen, na berouw en bekering van het volk.

Zo ben ik ervan overtuigd dat de Here op ons toeziet en waakt over Zijn woord en dat we uit mogen zien naar de wederkomst van Jezus! Zegen na berouw en bekering. Here help ons om de winter voorbij te zien en de lente te verwelkomen en verwarm ons hart!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Leiders

Leviticus 4: 22 Als een vorst gezondigd heeft en zonder opzet tegen een van al de geboden van de HERE, zijn God, iets gedaan heeft dat niet gedaan mocht worden, en dus schuldig geworden is, 23  dan zal hij, als hem de zonde die hij begaan heeft, bekend geworden is, als zijn offergave een geitebok brengen, een gaaf dier van het mannelijk geslacht.

Lieve broeders en zusters,

De verkiezingen zijn geweest. Ons volk heeft voor een groot deel gekozen voor behoud van de huidige leider(s) c.q. politieke partijen. Dat is een beetje vreemd, als je bedenkt dat er tegelijk de laatste jaren nogal wat puinhopen zijn blootgelegd die door de overheid zijn veroorzaakt. Veel burgers zijn genadeloos hard geraakt door aardbevingsschade, of door de manier waarop schulden buitensporig mogen oplopen. De allerergste is natuurlijk de toeslagenaffaire. De verantwoordelijke bewindslieden waren met name van die partijen die hebben gewonnen. De partijen van degenen die de ellende blootgelegd hebben (inderdaad Omtzigt en Leijten van CDA en SP, vooral op persoonlijke titel), hebben daar in de verkiezingsuitslag niet echt van geprofiteerd. Dat roept bij mij de vraag op: hebben de verantwoordelijken soms voldoende schuld beleden? Wordt het hun door de keizers niet aangerekend of vergeven? Is de schade voldoende ongedaan gemaakt en kan dit in de toekomst worden voorkomen? Of zijn de mensen die hen steunen met hun stemgedrag vooral degenen die niet geraakt worden door deze situatie? Zijn deze kiezers misschien onverschillig voor het handelen van de overheid, totdat het hen persoonlijk raakt. Ik ga geen antwoorden geven want ik weet het niet. Dit hele gebeuren is te ingewikkeld en ik wil niet doen alsof ik dat even snel kan oplossen.

Maar er is in Gods woord wel een fantastische les te trekken voor leiders, in politiek en kerk. Die les trek ik me ook persoonlijk aan, dus ik wil niet alleen maar met het vingertje zwaaien.

Ik werd hierop geattendeerd door een beschouwing van een rabijn over Leviticus 4. Daarin staat vermeld hoe en waar offers gebracht moesten worden om vergeving te verkrijgen voor zonde. Vanaf vers 22 staat hoe een vorst dat moet doen. In grote lijnen moet de vorst, de leider, dit op dezelfde manier doen als de gewone man (vanaf vers 27), namelijk in het openbaar, in de tabernakel c.q. tempel. Dus iedereen kan zien dat hij gezondigd heeft en daarvoor verantwoordelijkheid neemt en vergeving vraagt. Openheid, transparantie, schuld belijden. Dit is noodzakelijk voor Gods volk. Dus ook voor ons en ook voor de leiders van de gemeente en van het land.

Laten we bidden voor onze leiders, dat zij niet jarenlang proberen om fouten of misstanden te verhullen, maar die in de openbaarheid brengen en ervan leren. Dat fouten rechtgezet worden. Ook dat is een onderdeel van de wet van God: recht doen. Dat begint in Gods huis, maar we mogen bidden dat dit principe in onze samenleving doorwerkt. Dat politici onze Joods-christelijke wortels niet in de krant benoemen, maar ze zullen belichamen.

En dat niet alleen in Nederland. Ook in Israël zijn komende week weer verkiezingen. Laten we bidden voor de leiders die God wil dat deze Zijn volk leiden in de voortdurende internationale benauwdheid. En dat zij dat doen in oprechtheid, in vrede en met Gods wijsheid.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen