Eensgezind gebed!

Hand. 1: 14  Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Lieve broeders en zusters,

Na zijn opstanding komt Jezus gedurende veertig dagen met regelmaat zijn discipelen bezoeken. Hij onderwijst hen en vertelt hen dat ze moeten wachten op de Heilige Geest. Dan neemt Hij hen mee naar de Olijfberg en neemt afscheid en vaart op naar de hemel. Dit lezen we eerst in Lukas 24: 49-53.

Wat gaan de discipelen dan doen? Ze doen wat Jezus zegt: ze gaan naar de tempel en zijn voortdurend bij elkaar in een bovenzaal, om te bidden. Tien dagen lang zijn ze aan het bidden en afwachten, op wat of wie? Wisten ze wel wat ze konden verwachten?

Het is zeer waarschijnlijk dat de Heer hen het nodige heeft onderwezen over de Geest, waardoor Petrus op de Pinksterdag direct de uitstorting van de Geest kon koppelen aan de profetie van Joël. Tegelijk vraag ik me af of ze ooit hebben kunnen bedenken hoe dat zou zijn!

In ieder geval is duidelijk dat zij verwachtingsvol in gebed gingen en eendrachtig bij elkaar waren. Wachtend op het ingrijpen van God. Niet passief, maar actief verwachten dat de Here zou gaan ingrijpen. En dat is een mooi beeld van een belangrijk aspect van gemeente-zijn. Eensgezind bij elkaar komen en vurig bidden. Niet discussiëren over randzaken zoals bepaalde bepaalde theologische stokpaardjes, de muziekkeuze, of hoe om te gaan met de corona-regels. Maar elkaar vinden in de liefde van en voor de Heer. Bidden voor elkaar, voor de wereld, voor (vrede in) Israël, voor de vervolgde kerk. Opdat Gods glorie zichtbaar wordt. En dan mogen we weten dat Hij gaat ingrijpen!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Blijf trouw aan je roeping

3 Johannes 5 Geliefde, gij handelt trouw in alles wat gij aan de broeders doet…

Lieve broeders en zusters,

“Plotseling moest ik belijden dat ik niet meer zo trouw was aan mijn roeping!”

Deze woorden sprak voorganger J. de Ridder afgelopen zondag. Na een schitterend betoog over zijn kauwtje-levens-reddende pleegzorg van het afgelopen jaar, bleek daar een mooi voorbeeld in te zitten voor ons allen. De vogel is geroepen om te vliegen en zijn pleegouders hebben hem gered van een wisse dood. Maar toen hij na een jaar uitvloog, lag de nadruk op het gemis, dat de vogel er niet meer voor hem was, in plaats van de blijdschap dat hij er voor de vogel had kunnen zijn.

Hij paste dit heel praktisch toe op de manier waarop wij kijken naar onze plek in de gemeente waar God ons geroepen heeft (Terug te kijken op kerkdienstgemist.nl). Zijn wij er voor God en zijn gemeente, of moet de gemeente er vooral voor ons zijn zodat ik me er “fijn” voel? Een scherpe confrontatie. Dan moet ik helaas ook belijden dat ik te vaak wil dat de gemeente er voor mij is, om tegemoet te komen aan mijn behoefte aan waardering, inzet, vriendschap enzovoort.

Maar hoe deed Jezus dat? Toen het erop aankwam hadden allen Hem verlaten. En toch, Hij kwam om zijn leven te geven, zelfs voor zijn vijanden. Hij vraagt niet eerst aan ons wat wij voor Hem kunnen betekenen, maar wat Hij voor ons mag doen!

Als we dat beseffen en laten doorwerken in ons eigen leven, dan gaan we uit dankbaarheid ons vast inzetten voor Hem. Hij wil ons helpen om de gaven, die Hij gegeven heeft, in te zetten. Dan mogen we (wellicht opnieuw) vragen: Heer wat kan ik in Uw gemeente in Leiderdorp betekenen? Zodat U vreugde zult hebben over mij en ik me kan verheugen in U en wat U doet in de levens van de broeders en zusters in de gemeente. Zodat de liefde van Christus kan stromen.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De dag van de grote Koning

2 Petrus 3: 12  vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. 13  Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Lieve broeders en zusters,

Komende week is het koningsdag, dus de dag van de koning. Vroeger was koninginnedag voor mij een dag om naar uit te kijken. Als kind kon ik echt genieten van de spelletjes, de muziekkorpsen en het in het oranje gekleurde straatbeeld. Toen onze kinderen nog klein waren ging ik ook graag met hen naar de aubade, ballonnen oplaten, tompouce halen en naar de vrijmarkt. Sommige kinderen bereidden zich er weken op voor en gingen al in de vroege ochtend hun kleedje neerleggen om allerlei spulletjes te verkopen. Met blijdschap verwachtten wij allemaal die leuke dag van de koning(in).

Die verwachting is bij mij al lang niet meer zoals vroeger; ik ben een beetje ouder geworden, door corona zijn er geen gezellige dingen in het dorp, ik ben wat minder koningsgezind geworden, de kinderen zijn veel ouder, ballonen worden niet meer opgelaten, de tompouce is wat gewoner geworden, etc. De verwachting is wat afgevlakt.

Maar ik ga wel steeds meer uitzien naar de dag van de ware Koning. Een dag dat gerechtigheid zal aanbreken in het land. Dat we niet meer te maken hebben met een pandemie, of pijn, of verdriet. Maar ook een dag dat Hij zijn eerlijke rechtvaardige oordeel over de wereld laat gaan. En dat houdt voor hen die Hem afwijzen helaas een oordeel in.

Hoe lang duurt het nog voor die dag aanbreekt en de Heer plaats zal nemen op de troon in Jeruzalem? De Heer zegt zelf dat hij wacht omdat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan maar dat allen tot bekering komen. Dus het kan nog even duren, want zijn liefde is groot! Tot Hij komt, mogen wij die spannende dag des Heren verwachten! Die verwachting zou niet moeten afvlakken maar toenemen.

Denk jij komende week ook een beetje extra aan de Dag van de Grote Koning?

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Here, neem het voor ons op!

Joël 2:18 Toen nam de Here het op voor zijn land en Hij kreeg medelijden met zijn volk.

Lieve broeders en zusters,

Herken je dat gevoel dat je er om wat voor reden dan ook, even emotioneel doorheen zit? Dat je geen zin meer hebt in de gewone dingen. Dat je niet vrolijk kunt zijn, dat je lusteloos bent, terwijl er misschien geen (of soms wel een) harde aanwijsbare oorzaak is? Dat je verlangt naar een immense verandering van je situatie.

Dan kun je moed vatten uit deze woorden van de profeet Joël. Na lange tijd van ernstige zonde, riepen de geestelijke leiders van het volk op tot gebed en vasten. En de Here hoorde naar hun roepen. Terwijl er alle reden voor Hem was om dat niet te doen. Maar Hij greep in!

In wil de vergelijking niet tussen Israël ten tijde van Joël en ons land hier niet doortrekken. Wij zijn niet het land Israël, ookal kunnen we veel lessen leren uit de geschiedenis. Ik wil nu alleen maar het roepen naar de Here als voorbeeld nemen. Als wij blijven roepen, dan zal de Here antwoorden. Hij is immers vol van genade.

Ook voor onze persoonlijke levens, onze persoonlijke moeiten, mogen we Hem blijven aanroepen. En mochten we dan denken dat de Here nog steeds niet antwoordt, dan weet ik ook dat Hij veel beter weet dan wij, waarom Hij ons ogenschijnlijk (nog) niet te hulp komt. En ja dat kan heel erg moeilijk voor ons zijn. Maar ten diepste is het een Bijbels feit dat de Here goed is en zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! En als Hij zwijgt in zijn liefde, dan is dat nog steeds… zijn liefde.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De Here waakt!

Jeremia 1: 11 En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. 12  Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen.

Lieve broeders en zusters,

Vorige week was het even echt voorjaar. Heerlijke zonnestralen en een heerlijke temperatuur. Behalve de hooikoorts (😉) was het bijna perfect! Maar de lente zette niet door. Vandaag en gisteren was het weer compleet winter, en de komende dagen zien er ook niet geweldig uit. De koolmeesjes, die hun vogelhuisje al hadden gecontroleerd om er weer een nestje te bouwen, hebben het abrupt omgebouwd tot een soort van iglo als bescherming tegen de winterkou. 

Ik moest zomaar denken aan deze woorden van Jeremia. De Here toont hem een amandeltwijg. Volgens de deskundigen is de amandelboom de eerste boom die na de winter weer in bloei komt. Anders gezegd: de boom die als eerste uit zijn winterslaap komt, daarom noemt men deze boom ook wel de wakkerboom. Dus in het midden van de kou, is daar het eerste signaal dat de lente komt. Dit teken gebruikt de Here om Jeremia te bemoedigen: Mijn Woord komt uit!

Die bemoediging geldt ook voor ons. De omstandigheden zijn voor velen van ons al geruime tijd niet geweldig. We weten niet welke klappen er nog komen die ons gaan raken in bijvoorbeeld de economie, of in de volksgezondheid, of in (internationale) politieke situaties. En wat dat doet met kerkbezoek in Nederland, of onze vrijheid van geloof. Maar God belooft ons: Ik waak over mijn woord. Dat gold voor Jeremia, die in zijn leven de ellende alleen maar zag toenemen tot aan de vernietiging van Jeruzalem en het begin van de Babylonische ballingschap.  Maar de Here beloofde hem ook zegen, na berouw en bekering van het volk.

Zo ben ik ervan overtuigd dat de Here op ons toeziet en waakt over Zijn woord en dat we uit mogen zien naar de wederkomst van Jezus! Zegen na berouw en bekering. Here help ons om de winter voorbij te zien en de lente te verwelkomen en verwarm ons hart!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen