Vasten en bidden

In de nieuwsflits van 20 mei riep ik op om te gaan bidden en vasten. Speciaal vanwege de aanhoudende hoge aantallen zieken in de gemeente. In de dienst van 15 mei hebben we speciaal aandacht gegeven aan deze zaken na de mooie openhartige getuigenis van een echtpaar uit onze gemeente over de situatie waar ze zich in bevinden.
 
Het is goed om moeilijkheden met elkaar te delen juist als we erin zitten en niet te wachten tot we iets hebben overwonnen. Het kan zelfs demotiverend werken voor sommige mensen als we alleen maar  “succesverhalen” met elkaar delen. Het leven is niet maakbaar en we kampen allemaal met moeilijkheden en sommige zullen ons hele leven blijven.
 
Daarnaast mogen we ons ook uitstrekken naar Gods genade om ons te genezen, of extra kracht te geven om in de moeiten staande te blijven. Daarom willen we de komende dagen speciaal tijd nemen voor gebed en indien je dat wilt, ook om te vasten. Dit wil ik zelf doen op de dagen dinsdag 31 mei tot en met donderdag 2 juni. Maar je kunt ook een ander moment uitzoeken.
 
Waarom dan bidden èn vasten? Ik noem enkele redenen: In het Nieuwe Testament lezen we voorbeelden van de gemeente of oudsten die vasten om Gods wil te verstaan. Handelingen 13 en 14 (aanstelling van Paulus en Barnabas voor de dienst).

Vasten toont de strijd tussen het natuurlijke en geestelijke. Als we vasten protesteert ons lichaam omdat we het iets onthouden dat voor het natuurlijke nodig is. Maar daarentegen kunnen we dan in het geestelijke ons meer richten op God en niet op onszelf. Met als doel om de relatie met Hem te verstevigen.

Via vasten verootmoedigen we ons voor de Heer. Dat is exact wat vele voorbeelden uit Gods Woord ook deden. Ik noem Ezra, Nehemia, Daniël.

De kerkgeschiedenis kent talloze voorbeelden van gelovigen die de Heer zochten onder gebed en vasten. De Here antwoordde op dat gebed met aanwijzingen, wijsheid en soms wonderen. Het is niet zo dat vasten bijdraagt aan onze redding, dat is puur genade. Het gaat om het verstevigen van de band met Hem en het beter horen van zijn stem. Bovendien gebeurt er in de geestelijke wereld iets wanneer wij vasten. Dat leert het verhaal van Daniël (Dan.10) ons. We weten niet wat er gebeurt, maar de Heer werkt.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt in Hebr. 11:16 Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Ik geloof dat vasten een vorm is van ernstig zoeken en vertrouw erop dat Hij zal antwoorden.

Natuurlijk moet je alleen vasten als je dat fysiek aankunt. Pas op wanneer je medicijnen slikt en kijk of vasten dan wel mag. Jezelf verootmoedigen voor God kan ook op andere manieren die je een vorm van vasten kunt noemen. Denk aan soberheid: geen snoepjes, koekjes. Of tijdelijk geen social media, of verzin maar wat.

De oproep is in ieder geval: maak extra tijd voor gebed. Bid voor de zieken en degenen met moeite. Bid voor de gemeente en onze plek in Leiderdorp. 

Gods zegen,

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Aanmoediging voor gebed en vasten

In onze gemeente willen we mooie en moeilijke zaken met elkaar delen. Mooi is de hulp die sommigen van ons geven aan de Oekraïense vluchtelingen, waarvan een aantal onze gemeente wekelijks bezoeken. Mooi is ook dat we een opdrachtdienst mochten houden. Mooi is het vooruitzicht van een doopdienst op 19 juni (denk je nog na over de doop: bel me!). Mooi is dat we nog altijd in vrijheid ons geloof mogen belijden en de beschikking hebben over een gebouw. Mooi is het aantal mensen dat zich met vreugde inzet in de gemeente. Mooi is dat we de Heilige Geest aan het werk zien.
 
Mooi is ook dat een echtpaar in de dienst van afgelopen zondag heel kwetsbaar met ons deelden dat ze door een moeilijke tijd gaan als echtpaar en daar gebed voor vragen. Niet wetende wat zij wilden delen had ik ook een oproep voor gebed voorbereid voor mensen die met ziekte of andere moeite te maken hebben. Mooi was dat de spreker vervolgens zijn voorbereide preek terzijde schoof en doorgaf wat de Geest hem op dat moment ingaf. Daarin kwam o.a. de tekst naar voren uit Gods spreken tegen Salomo bij de inwijding van de tempel, waarin Hij zegt:

2 Kron. 7:14  en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 15  Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht.
 
Deze tekst sloot aan bij waar we als raad over hebben gesproken: om tijd te nemen voor vasten en gebed. Al eerder heb ik benoemd dat velen van ons kampen met ziekte of daarmee te maken hadden. Afgelopen zondag heb ik velen genoemd, maar ben vast nog niet volledig geweest en ook niet iedereen deelt zijn moeite in het openbaar. Zie onderstaande lijst onder het kopje Zorg voor Elkaar. Natuurlijk is het zo dat we als mensen door de zondeval te maken krijgen met allerlei ziekten. Maar ik meen hierin ook een geestelijke aanval / strijd in te herkennen. Daarom wil ik graag oproepen tot speciaal gebed voor de gemeente en aanmoedigen om hier ook voor te gaan vasten.
 
De periode tussen Hemelvaart en Pinksteren is daar erg geschikt voor. In de kerkgeschiedenis zijn voorbeelden dat men die tien dagen speciaal gebruikt om net als de eerste gemeente in gebed en vasten verwachtingsvol uit te zien naar wat de Heilige Geest wil doen. Een periode van verootmoediging, dat we onze zonden belijden aan de Heer en Hem vragen ons te bekrachtigen met Zijn Geest. Ik wil jullie aanmoedigen om ook één of meer dagen te nemen waarin je extra aandacht geeft aan gebed voor de gemeente en dat zo mogelijk gepaard laat gaan met vasten (op de manier die je zelf invult en die voor jouw werkt).
 
Zelf kies ik voor de dagen dinsdag 31 mei tot en met donderdag 2 juni (afsluiting bij de gebedsavond). Uiteindelijk gaat het niet specifiek om die drie dagen, maar het is prettig dat je samen in gebed en vasten de Heer zoekt. Kies zelf dagen uit en neem op die dagen extra tijd voor gebed, en als het mogelijk is, ook om te vasten. Bidt dat de Heer zijn kracht en zijn specifieke wil voor ons als Baptistengemeente Leiderdorp aan ons kenbaar maakt. Dat Hij ons beschermt, genezingen geeft, en ons vervult met zijn Geest zodat Zijn evangelie krachtig door ons heen kan worden gehoord in Leiderdorp en omgeving.
 
Ooit las ik de aanmoediging: “Vasten, dat smaakt naar meer!”
 
Ik hoop dat wij dat straks ook kunnen zeggen.  
Gods zegen

 
Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen

Pasen; Hij leeft!

1 Corinthiërs 15:3 (HSV)  Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, 4  en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften!


Broeders en zusters,

Paulus schrijft de gemeente van Corinthe een brief met stevige kritische opmerkingen en liefdevolle aanwijzingen. Aan het slot benadrukt hij de hoofdlijn van het geloof, dat hij zelf van de Heer heeft ontvangen, en waardoor zij tot geloof zijn gekomen. Het gaat allereerst om Christus, gestorven om onze zonden, begraven en opgewekt.

Gestorven om volledig te boeten voor onze schuld en de toorn van God over de gevolgen van de zonde en onze zonden weg te nemen.

Begraven, want hij was daadwerkelijk dood. Niet schijndood, en ook is er geen ander in zijn plaats gedood.

Opgestaan, want doordat Hij niet zelf gezondigd had, had de dood geen macht over Hem.

Hij leeft! Hij leeft. Ik weet dat mijn Verlosser leeft.

Deze week mogen we dat weer gedenken, allereerst op Goede Vrijdag, maar zeker ook met Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. Zoals de hele Bijbel al heeft voorspeld en waar Gods Woord tot op de dag van vandaag van getuigt. Datgene wat ons leven hoop en troost geeft: Jezus is opgestaan en Hij leeft tot in alle eeuwigheid! Halleluja!

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen

Nader tot Mij


Hebreeën 10: 22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof
 
  Broeders en zusters,
 
De Here heeft deze wereld in zijn hand. Soms moeten we dat even voor onszelf uitspreken, zeker wanneer we dat door omstandigheden even niet zien. Maar in elke omstandigheid kunnen we naderen tot Gods troon. Zoals de Hebreeënbrief ons laat zien in Hebr. 10:19  Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus.

Bewust neem ik de NBG vertaling die meer laat zien dat Jezus’ bloed voor ons heeft gevloeid met als gevolg dat wij zonder schaamte, maar in volle vrijmoedigheid naar de Heer mogen gaan.

Dat is in deze 40-dagen tijd iets waar we steeds bij stil mogen staan. Hij heeft ervoor gekozen om voor ons te lijden. Hij legde zijn leven af tot in de dood. Om ons nieuw leven te geven. Prijs de naam van Jezus!

Hij is bekend met alle lijden en zwakte (Jes. 53). Er is niets dat Hij niet kent. Wij moeten vaak leren om ons te verplaatsen in de gevoelens van een ander. Hij kent die gevoelens al en heeft ze zelf doorgemaakt. Hij heeft zich ingeleefd en is in ons lijden gekomen. Onvoorstelbaar!

Daardoor mogen wij naderen tot de troon van genade en al onze gevoelens uitspreken tegen de Vader. De Heer roept ons op om naar Hem toe te gaan: 22  laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

Doe dat, zegt de Heer. Treedt toe in het heiligdom. Dat is elke plek waar we bidden. Het heiligdom kan zijn in onze slaapkamer, op de bank, op de fiets, in de natuur, overal waar we ons hart biddend op Jezus richten. Al onze gevoelens voor Hem uitstorten. En dan mogen we ervaren dat de Trooster ons tegemoet komt.
  Gods zegen,
Eric
Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen

God redt de gekwelde ziel!

2 Petr.2:7  Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij. 8  Deze rechtvaardige woonde te midden van hen, en dag in dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld wanneer hij hoorde en zag hoe ze zich aan God noch gebod stoorden.

Broeders en zusters,

Zien we betere tijden komen, of juist niet? Wel als het gaat om de situatie rondom corona. Besmettingen leiden procentueel tot een zeer laag aantal ziekenhuisopnames en de diverse coronaregels worden hopelijk binnenkort afgeschaft. De maatschappij lijkt open te gaan en dat is mooi.

Maar tegelijk zien we een tijdgeest waarin het recht op maximale individuele vrijheid, recht op zelfbeschikking en de autonome mens bepalend is. En die moraal staat haaks op de waarden in Gods Woord.

Recent schreef mijn vrouw een paar woorden op een digitaal medium over de dubbele moraal in Nederland t.a.v. abortus: zolang een kind in de baarmoeder is, is deze tot 24 weken vogelvrij en mag gedood worden. Maar wanneer een pasgeboren kindje voor dood wordt achtergelaten, dan is het moord. Het is wat zwart-wit weergegeven en vaak ontbreekt ruimte om heel genuanceerd te reageren op digitale media. Maar het was niet zo verwoord dat het een flink aantal heftig agressieve reacties daarop kan rechtvaardigen.

Net zo scheef is het wanneer de wereld moord en brand roept over seksueel overschrijdend gedrag van bekende Nederlanders, maar wel accepteert dat we opgeroepen worden tot overspel en immoreel gedrag via o.a. reclames. Dit is helaas de maatschappij waarin we leven.

Ik kan me vaak voelen als Lot. Dat mijn ziel gekweld wordt door de wereld waarin we leven. Gelukkig weten we dat de Here hem redde EN dat Hij allen wilde en wil redden (1 Tim. 3:4). Dat helpt om soms een gesprekje te hebben en mensen te kunnen wijzen op een rechtvaardige en liefdevolle God. Ook als het wijzen op zondig gedrag ons niet populair maakt.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen