De dag van de grote Koning

2 Petrus 3: 12  vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. 13  Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Lieve broeders en zusters,

Komende week is het koningsdag, dus de dag van de koning. Vroeger was koninginnedag voor mij een dag om naar uit te kijken. Als kind kon ik echt genieten van de spelletjes, de muziekkorpsen en het in het oranje gekleurde straatbeeld. Toen onze kinderen nog klein waren ging ik ook graag met hen naar de aubade, ballonnen oplaten, tompouce halen en naar de vrijmarkt. Sommige kinderen bereidden zich er weken op voor en gingen al in de vroege ochtend hun kleedje neerleggen om allerlei spulletjes te verkopen. Met blijdschap verwachtten wij allemaal die leuke dag van de koning(in).

Die verwachting is bij mij al lang niet meer zoals vroeger; ik ben een beetje ouder geworden, door corona zijn er geen gezellige dingen in het dorp, ik ben wat minder koningsgezind geworden, de kinderen zijn veel ouder, ballonen worden niet meer opgelaten, de tompouce is wat gewoner geworden, etc. De verwachting is wat afgevlakt.

Maar ik ga wel steeds meer uitzien naar de dag van de ware Koning. Een dag dat gerechtigheid zal aanbreken in het land. Dat we niet meer te maken hebben met een pandemie, of pijn, of verdriet. Maar ook een dag dat Hij zijn eerlijke rechtvaardige oordeel over de wereld laat gaan. En dat houdt voor hen die Hem afwijzen helaas een oordeel in.

Hoe lang duurt het nog voor die dag aanbreekt en de Heer plaats zal nemen op de troon in Jeruzalem? De Heer zegt zelf dat hij wacht omdat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan maar dat allen tot bekering komen. Dus het kan nog even duren, want zijn liefde is groot! Tot Hij komt, mogen wij die spannende dag des Heren verwachten! Die verwachting zou niet moeten afvlakken maar toenemen.

Denk jij komende week ook een beetje extra aan de Dag van de Grote Koning?

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Here, neem het voor ons op!

Joël 2:18 Toen nam de Here het op voor zijn land en Hij kreeg medelijden met zijn volk.

Lieve broeders en zusters,

Herken je dat gevoel dat je er om wat voor reden dan ook, even emotioneel doorheen zit? Dat je geen zin meer hebt in de gewone dingen. Dat je niet vrolijk kunt zijn, dat je lusteloos bent, terwijl er misschien geen (of soms wel een) harde aanwijsbare oorzaak is? Dat je verlangt naar een immense verandering van je situatie.

Dan kun je moed vatten uit deze woorden van de profeet Joël. Na lange tijd van ernstige zonde, riepen de geestelijke leiders van het volk op tot gebed en vasten. En de Here hoorde naar hun roepen. Terwijl er alle reden voor Hem was om dat niet te doen. Maar Hij greep in!

In wil de vergelijking niet tussen Israël ten tijde van Joël en ons land hier niet doortrekken. Wij zijn niet het land Israël, ookal kunnen we veel lessen leren uit de geschiedenis. Ik wil nu alleen maar het roepen naar de Here als voorbeeld nemen. Als wij blijven roepen, dan zal de Here antwoorden. Hij is immers vol van genade.

Ook voor onze persoonlijke levens, onze persoonlijke moeiten, mogen we Hem blijven aanroepen. En mochten we dan denken dat de Here nog steeds niet antwoordt, dan weet ik ook dat Hij veel beter weet dan wij, waarom Hij ons ogenschijnlijk (nog) niet te hulp komt. En ja dat kan heel erg moeilijk voor ons zijn. Maar ten diepste is het een Bijbels feit dat de Here goed is en zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! En als Hij zwijgt in zijn liefde, dan is dat nog steeds… zijn liefde.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De Here waakt!

Jeremia 1: 11 En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. 12  Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen.

Lieve broeders en zusters,

Vorige week was het even echt voorjaar. Heerlijke zonnestralen en een heerlijke temperatuur. Behalve de hooikoorts (😉) was het bijna perfect! Maar de lente zette niet door. Vandaag en gisteren was het weer compleet winter, en de komende dagen zien er ook niet geweldig uit. De koolmeesjes, die hun vogelhuisje al hadden gecontroleerd om er weer een nestje te bouwen, hebben het abrupt omgebouwd tot een soort van iglo als bescherming tegen de winterkou. 

Ik moest zomaar denken aan deze woorden van Jeremia. De Here toont hem een amandeltwijg. Volgens de deskundigen is de amandelboom de eerste boom die na de winter weer in bloei komt. Anders gezegd: de boom die als eerste uit zijn winterslaap komt, daarom noemt men deze boom ook wel de wakkerboom. Dus in het midden van de kou, is daar het eerste signaal dat de lente komt. Dit teken gebruikt de Here om Jeremia te bemoedigen: Mijn Woord komt uit!

Die bemoediging geldt ook voor ons. De omstandigheden zijn voor velen van ons al geruime tijd niet geweldig. We weten niet welke klappen er nog komen die ons gaan raken in bijvoorbeeld de economie, of in de volksgezondheid, of in (internationale) politieke situaties. En wat dat doet met kerkbezoek in Nederland, of onze vrijheid van geloof. Maar God belooft ons: Ik waak over mijn woord. Dat gold voor Jeremia, die in zijn leven de ellende alleen maar zag toenemen tot aan de vernietiging van Jeruzalem en het begin van de Babylonische ballingschap.  Maar de Here beloofde hem ook zegen, na berouw en bekering van het volk.

Zo ben ik ervan overtuigd dat de Here op ons toeziet en waakt over Zijn woord en dat we uit mogen zien naar de wederkomst van Jezus! Zegen na berouw en bekering. Here help ons om de winter voorbij te zien en de lente te verwelkomen en verwarm ons hart!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Leiders

Leviticus 4: 22 Als een vorst gezondigd heeft en zonder opzet tegen een van al de geboden van de HERE, zijn God, iets gedaan heeft dat niet gedaan mocht worden, en dus schuldig geworden is, 23  dan zal hij, als hem de zonde die hij begaan heeft, bekend geworden is, als zijn offergave een geitebok brengen, een gaaf dier van het mannelijk geslacht.

Lieve broeders en zusters,

De verkiezingen zijn geweest. Ons volk heeft voor een groot deel gekozen voor behoud van de huidige leider(s) c.q. politieke partijen. Dat is een beetje vreemd, als je bedenkt dat er tegelijk de laatste jaren nogal wat puinhopen zijn blootgelegd die door de overheid zijn veroorzaakt. Veel burgers zijn genadeloos hard geraakt door aardbevingsschade, of door de manier waarop schulden buitensporig mogen oplopen. De allerergste is natuurlijk de toeslagenaffaire. De verantwoordelijke bewindslieden waren met name van die partijen die hebben gewonnen. De partijen van degenen die de ellende blootgelegd hebben (inderdaad Omtzigt en Leijten van CDA en SP, vooral op persoonlijke titel), hebben daar in de verkiezingsuitslag niet echt van geprofiteerd. Dat roept bij mij de vraag op: hebben de verantwoordelijken soms voldoende schuld beleden? Wordt het hun door de keizers niet aangerekend of vergeven? Is de schade voldoende ongedaan gemaakt en kan dit in de toekomst worden voorkomen? Of zijn de mensen die hen steunen met hun stemgedrag vooral degenen die niet geraakt worden door deze situatie? Zijn deze kiezers misschien onverschillig voor het handelen van de overheid, totdat het hen persoonlijk raakt. Ik ga geen antwoorden geven want ik weet het niet. Dit hele gebeuren is te ingewikkeld en ik wil niet doen alsof ik dat even snel kan oplossen.

Maar er is in Gods woord wel een fantastische les te trekken voor leiders, in politiek en kerk. Die les trek ik me ook persoonlijk aan, dus ik wil niet alleen maar met het vingertje zwaaien.

Ik werd hierop geattendeerd door een beschouwing van een rabijn over Leviticus 4. Daarin staat vermeld hoe en waar offers gebracht moesten worden om vergeving te verkrijgen voor zonde. Vanaf vers 22 staat hoe een vorst dat moet doen. In grote lijnen moet de vorst, de leider, dit op dezelfde manier doen als de gewone man (vanaf vers 27), namelijk in het openbaar, in de tabernakel c.q. tempel. Dus iedereen kan zien dat hij gezondigd heeft en daarvoor verantwoordelijkheid neemt en vergeving vraagt. Openheid, transparantie, schuld belijden. Dit is noodzakelijk voor Gods volk. Dus ook voor ons en ook voor de leiders van de gemeente en van het land.

Laten we bidden voor onze leiders, dat zij niet jarenlang proberen om fouten of misstanden te verhullen, maar die in de openbaarheid brengen en ervan leren. Dat fouten rechtgezet worden. Ook dat is een onderdeel van de wet van God: recht doen. Dat begint in Gods huis, maar we mogen bidden dat dit principe in onze samenleving doorwerkt. Dat politici onze Joods-christelijke wortels niet in de krant benoemen, maar ze zullen belichamen.

En dat niet alleen in Nederland. Ook in Israël zijn komende week weer verkiezingen. Laten we bidden voor de leiders die God wil dat deze Zijn volk leiden in de voortdurende internationale benauwdheid. En dat zij dat doen in oprechtheid, in vrede en met Gods wijsheid.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Opinies

1 Johannes 3: 1 Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook!

Lieve broeders en zusters,

Onderstaande meningen zou je in een gesprek met vrienden of familie over de coronacrisis zomaar kunnen horen.

De ene zuster meent: “De hele coronacrisis is één groot complot van de Nieuw Orde om de wereld onder de antichrist te brengen. De ziekte is bewust verspreid om daarna met een vaccin de hele wereld onder controle te krijgen. En met het vaccin krijg je direct een soort microchip ingespoten die eigenlijk het teken van het beest is. Niet gevaccineerden worden buitengesloten uit de samenleving. Wat er ook gebeurt, je mag hier niet aan meedoen!”

Maar een broeder meent: “Onze regering is uiterst zorgvuldig bezig met de bestrijding van de corona-crisis. Door een volledige lock-down worden juist de zwakkeren beschermd. Het is goed dat we nergens heen gaan, binnen blijven, mondkapjes dragen, onze handen stuk wassen, ons zo snel mogelijk laten inenten en precies doen wat de overheid zegt. Want anders is de kans groot dat we ernstig ziek worden (ik zit in de risicogroep!) of dood gaan of onze geliefden besmetten. Alle andere problemen die door corona worden veroorzaakt zijn ondergeschikt aan deze maatregelen.”

Weer een andere zuster zegt: “We worden inmiddels geregeerd door een slecht computermodel en een regering die haar verstand uitschakelt! Al maandenlang neemt de regering klakkeloos over wat het RIVM zegt, maar de cijfers corresponderen niet met de werkelijkheid. De besmettingsgraad en het aandeel van de Britse variant worden ernstig overdreven, de gegevens hiervoor zijn zwak, de steekproeven zijn niet representatief voor heel Nederland. Alle maatregelen worden genomen vanwege de derde golf, maar die is er niet. En ondertussen is men blind voor de overige gevolgen van de crisis, zoals psychische ziekten, uitstel operaties, talloze bedrijven die kapot gaan. En dat allemaal omdat dezelfde regering verzuimd heeft om de zorg goed in te richten toen het nog kon!”

Drie uiteenlopende visies. Maar over één ding zijn ze het alle drie roerend eens: de Here Jezus is onze opgestane Heer en Hij heeft de toekomst in zijn hand, wat er ook gebeurt!

Herkenbare beschrijving? Als we alleen met elkaar gaan praten over de coronacrisis, kan er zomaar een verhitte discussie ontstaan. En zijn we allemaal ineens toch wel expert (ik herken die neiging bij mezelf tenminste…). Hoe zorgen we nu dat we onze Heer verheerlijken in deze tijd, waarin we zo fors van mening kunnen verschillen?

Laten we als gemeente van Christus starten om te kijken naar ons fundament en dat is Christus. En dan kunnen we vervolgens rustig doorpraten over de crisis en van mening verschillen. Overigens, als ik die meningen op een rijtje zet, herken ik in alle drie opinies wel onderdelen waarin ik me kan vinden. De werkelijkheid is immers weerbarstig.

Wat zei Jezus nu eigenlijk van de politieke machthebbers van zijn tijd en de manier waarop ze regeerden? Inderdaad: eigenlijk helemaal niets! Ik leer daaruit dat onze prioriteit moet liggen bij het Koninkrijk van God en niet het Koninkrijk der Nederlanden. Niet dat we ons daarvan moeten afsluiten; we moeten zoeken naar het goede voor ieder, ook de overheid. Dat komt ons weer ten goede (1 Tim. 2:2).

Laten we oog hebben voor onze verschillen, maar ervoor zorgen dat die geen muren tussen ons vormen en dat we Gods liefde laten regeren.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen