Zoek ernstig!

Hebr. 11: 6  maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Broeders en zusters,

Deze tekst stond in het deel dat ik afgelopen zondag voorlas bij het herdenken van de overledenen in onze gemeente in het afgelopen jaar (en 2020). Daar lag het accent op de zekerheid van het geloof. De tekst bevat ook nog een stevige aansporing, waar ik nu op wil wijzen.

Er staat dat we Hem niet welgevallig kunnen zijn zonder geloof. Andere vertalingen zeggen o.a: Hem geen vreugde kunnen geven, tot vreugde te zijn, of Hem niet kunnen behagen. God kan niet blij zijn over ons als we Hem niet geloven. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat we niet kunnen geloven in zijn bestaan? Ik denk het niet, want Jakobus wijst erop dat zelfs de boze geesten geloven in God, maar in hen verheugt God zich absoluut niet volgens mij.

Dus hoe verheugt God zich in ons, hoe kan Hij blij zijn over ons, hoe kunnen we Hem behagen? Door onszelf aan Hem toe te vertrouwen en Hem ernstig te zoeken. Het woord “ernstig” staat niet in alle vertalingen, maar is een goede weergave omdat het Griekse woord een voorzetsel kent, dat wijst op een nadrukkelijk, intensief zoeken.

Als wij Hem zoeken, en ons inspannen om Hem te vinden, dan laat Hij zich vinden. Denk aan de schitterende tekst in 2 Kron. 16:9  Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. God speurt rond of Hij mensen ziet die Hem zoeken! En als Hij die bij ons vindt, dan verheugt Hij zich over ons, en in ons en verheugen wij ons in Hem. Dat is zijn doel: dat wij onze vreugde vinden in Hem, in Zijn Koninkrijk!

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Wordt hervormd… en baptist!

Rom. 12:1  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Broeders en zusters,

We deden er niet veel aan, maar zondag 31 oktober was het hervormingsdag. Dan wordt gedacht aan Luther die in 1517 zijn 95 stellingen op de kerkdeur sloeg om de Rooms Katholieke Kerk van binnenuit te bewegen te handelen naar Gods Woord. Die dag sprak ik over de eerste gemeente en riep op om kritisch naar onszelf te kijken over vier punten waarin de eerste gemeente volhardde om een Geestelijk Gedreven Gemeente te zijn. Daarbij kwamen de volgende punten naar boven:

  • Zoek ik Bijbels onderwijs in of buiten de gemeente om te leren en toe te passen?
  • Zoek ik de onderlinge gemeenschap om mij in te zetten in Gods gemeente omdat Hij zoveel liefde heeft voor de gemeente?
  • Vier ik de verzoening, de verlossing, de overwinning en de eenheid van de gemeente in maaltijd van de Heer?
  • Ben ik volhardend in gebed, privé en in de gemeente?

Misschien lezen we dit als een lijstje verplichtingen, maar dat is niet de bedoeling. Het is een lijstje dat is afgeleid uit slechts één fantastische uitnodiging van Jezus: Kom tot Mij (Mat.11:28)!

Paulus zegt in Rom. 12:1: “ik vermaan je”. Dit komt over als belerend, maar het is hetzelfde woord dat vertaald wordt als: troosten, bemoedigen. De oproep om ons in te zetten is een troost. Jezus houdt van ons en wil ons gebruiken, met onze gebreken. We zullen op aarde nooit perfect zijn maar de Heer houdt van ons en wil ons bemoedigen dat we mogen dienen met wat we wel hebben. En Hij verheugt Zich over ons.

Hij wil ons van binnenuit hervormen en nodigt ons uit onszelf onder te dompelen (baptist te worden) in zijn liefde, genade en Geest.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Oefen in liefde!

Rom. 5:5  en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is

Broeders en zusters,

Verhitte discussies. Brand je je daaraan? Dat kwam aan de orde op de regiovergadering van Unie-ABC waar Agnes en ik onlangs zijn geweest. “Hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen?” was de vraag. En daar hadden we het over, terwijl we al voelden dat de coronatijd nog niet afgelopen is. Sterker nog, het ziet er weer donker uit. We hopen en bidden dat we als land geen lockdowns meer hoeven mee te maken. We bidden ook dat we beschermd worden voor (ernstige) ziekte. Want dat de ziekte slachtoffers maakt, en soms hele gezonde mensen ernstig treft, hebben wij in de familie ondervonden. Net zo goed als dat we mensen kennen die er amper ziek van zijn geworden en daarom de ernst niet zo zien.

De hamvraag is of we elkaar in liefde kunnen blijven ontmoeten. Dat was ook de oproep die in de vergadering via een filmpje van Jan Pool (voormalig voorganger in Haarlem) klonk. Hoe roepen wij elkaar op om in liefde met elkaar om te gaan. En dus niet mee te doen aan de verharding van de samenleving, ook niet als we het stevig met elkaar oneens zijn over de aanpak van corona, wel of niet vaccineren, of over de rol van man-vrouw in de gemeente, of over de kinderoppas, of over …

Gods liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dat is de basis van ons getuigenis. Paulus noemt dit in Rom.5:5. Dit staat notabene in een context van verdrukkingen. Kijk maar: Rom.5:3  En niet alleen [hierin], maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, 4  en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop;

Hoe staat het dan met onze hoop en de liefde die in ons is uitgestort? Die moet ook doorwerken als we van mening verschillen met elkaar. Zelfs als we zouden gaan demonstreren omdat we tegen sommige regels van de overheid zijn. Ik kan me voorstellen dat ik de straat op ga tegen besluiten die bijvoorbeeld ongeboren leven treffen, of vrijheid van godsdienst. Maar ook dat moet ik dan doen in een geest van liefde.

Moeilijk? Ja zeker. Maar de Geest wil ons daarin helpen. Laten we ons gaan verwarmen aan de Geest van God om niet oververhit de discussie te zoeken. En dat eerst maar eens gaan oefenen in de gemeente. Dus praktisch: houd rekening met elkaar, neem regels omtrent afstand houden etc. in acht.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Blijf bidden!

Kol. 4: 2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

Broeders en zusters,

Blijf bidden en blijf waakzaam en dankbaar. Ik heb al eens genoemd dat ik het afgelopen jaar soms nogal eenzijdige boodschappen tegenkom van voorgangers, die preken over de eindtijd en allerlei actuele gebeurtenissen met grote stelligheid in hun eigen schema toepassen. Ik begrijp het wel, maar kan me er niet in vinden. Vaak preekt men vanuit een schema dat is gebaseerd op een bepaalde bijbeluitleg, die niet zo stellig in het Woord is te vinden. Daarbij wordt aan de gelovigen soms beloofd dat zij binnenkort worden verlost, vóórdat het écht moeilijk wordt op aarde (of moet ik zeggen: in ons luxe westerse wereldje). Dan denk ik: vergelijk ons maar eens met gelovigen in Noord-Korea.

Dit vluchtscenario schetst Jezus zelf niet. En dat zegt Paulus niet. En dat zegt Petrus niet. Het Woord zegt: wij zullen verdrukt worden en we moeten volharden tot het einde. Zie o.a. 1 Tess.3:4. Ook bovenstaande tekst uit Kolossenzen is verbonden met lijden. Paulus schrijft dit vanuit de gevangenis. Kol. 2:3  En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit, 4  en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet.

De oproep is: Blijf bidden, blijf waakzaam. Deze tijd laat zien dat overheden hun macht kunnen gebruiken, maar ook misbruiken. Bijvoorbeeld met onze gezondheid als drukmiddel. Nu hebben we in Nederland een overheid die het welzijn van haar bevolking voor ogen heeft (en daarin ernstige fouten kan maken, maar veelal niet uit kwade wil). Maar, blijf waakzaam. Immers, partijen die anders denken, of kritisch zijn, worden soms aangevallen of beperkt. Dit zie je in het corona-debat, de gender-discussie, de vrijheid van onderwijs etc. Toch is dit niet volkomen nieuw; maar dit toont de morele lijn van de laatste 50 jaar in dit land. En toch: blijf dankbaar! Er is immers momenteel nog zoveel vrijheid hier!

Het helpt ons vandaag om de geschiedenis over meer eeuwen te bekijken. Vervolgingen waren er ook al bij keizer Nero, of onder de paus, of door lokale heersers in de middeleeuwen, tijdens de laatste oorlog, en ook in de veelgeroemde Gouden Eeuw. Steeds onderdrukten de machthebbers andersdenkenden en de ware gelovigen. Zij die ons voorgingen hadden het al niet makkelijk. Nu leven we in een tijd waarin we met name onder morele overheersing van de liberale meerderheid komen. Denk je niet zoals “wij”, dus de machthebbers of de meerderheid, dan sluiten we je buiten. Hoe moeten we als volgelingen van Jezus daarop reageren?

Blijf bidden, blijf waakzaam en dankbaar en: (Kol.2:5) “Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid”. Jezus regeert en Hij zal de aarde vernieuwen. Tot die tijd blijven we waakzaam bidden, dat de Heer ook voor ons deuren opent voor het evangelie.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Rust!

Mattheüs 10: 31  Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Broeders en zusters,

Een beetje goed nieuws over christenen kunnen we wel gebruiken. De media smullen er helaas van om christenen, en vooral reformatorische kerken, een sneer te geven. Dat kan nu weer omdat de corona-besmettingen in de “Bible-belt” oplopen. Dus dat wordt breed uitgemeten.

Gelukkig is er ook echt goed nieuws uit de christelijke hoek: de Nieuwe Bijbel Vertaling is gereviseerd en onder de noemer NBV21 vandaag aan de koning uitgereikt. Mooi dat dit aandacht krijgt. Hopelijk ook mooi vanwege de verbeteringen die men heeft aangebracht. Ik heb wat voorbeelden gelezen en lees dat de vertaling dichter bij de brontaal blijft en dat doet me deugd (en gaat me tijd schelen om in een preek niet uit te hoeven leggen dat de NBV soms een onlogische route neemt😊).

Een detail van die vertaling is dat men nieuwe dieren heeft toegevoegd. Eigenlijk niet echt nieuw, maar vertaald met namen van dieren die meer overeenkomen met de beschrijving of die concreet voorkomen in het Oosten. Ik zie ernaar uit die vertaling te lezen.

Via deze omweg kom ik op de vogel waar wij de laatste dagen soms weer kort van kunnen genieten: de fazant van de overkant. Maandenlang hebben we hem niet gezien, maar de afgelopen weken is het riet en gras in de berm en in de water voor ons huis gemaaid. Ineens zagen we hem weer. Misschien vind je dat een beetje gek, maar daar word ik vrolijk van. Maandenlang was hij als het ware ondergedoken. Maar nu loopt hij weer dagelijks zijn rondje langs het water op zoek naar wat te eten. Hij had ons niet nodig om te overleven. Zat veelal veilig verstopt in de bosjes en is er nog steeds.

In de gereviseerde Bijbel komt volgens mij geen fazant voor. Maar onze Schepper laat ons genieten van andere schepsels en leert ons dat er geen ding gebeurt of is geworden zonder dat Hij het weet of erin betrokken is. Alle dingen zijn tot zijn eer gemaakt (Rom.11:36). Dus ook wij, Zijn kinderen! Hoeveel te meer gaan wij een fazant te boven. Misschien kijken we terug op de laatste anderhalf jaar en voelt het of wij een tijd als het ware ondergedoken zaten. Maar de Heer was erbij en is erbij. We mogen genieten van de wetenschap dat Hij er ook voor ons is.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , , | Een reactie plaatsen