Toetreden

“Toetreden” tot de gemeente betekent “lid worden”. Misschien wist u dat al, maar we kunnen ons voorstellen dat u daar vragen over heeft. Vragen zoals: wat is “lid worden”, hoe wordt dit onderbouwd vanuit de Schrift, wie kan lid worden, en hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Op deze vier vragen willen we nu kort ingaan.

  1. Wat is “lid worden”?
  2. Schriftuurlijke onderbouwing van het lidmaatschap.
  3. Wie kan toetreden?
  4. Hoe gaat toetreding in zijn werk?

1. Wat is “lid worden”?

De gemeente is geen vereniging.We worden dus niet lid van de gemeente zoals we lid worden van een sportvereniging of van een vakbond. De gemeente is niet zo maar een organisatie – zij is voor alles een organisme. Paulus vergelijkt de christelijke gemeenschap dan ook met een lichaam. “Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden” (1 Korinthiërs 12:27).

Lid worden betekent dat iemand zich aansluit bij een plaatselijke gemeente omdat hij of zij zich opgenomen weet in de gemeenschap daar, en daarom al bewust deel uitmaakt van het organisme. Je weet je een ‘voet’, een ‘hand’, of een ‘oog’.
Lid worden is niet meer dan een formele bekrachtiging van die bestaande relatie.
Men verklaart openlijk mede verantwoordelijkheid te willen dragen voor het welzijn van de gemeenschap. Daarbij zijn inbegrepen de rechten en de plichten zoals die verwoord zijn in de statuten en het huishoudelijk reglement. Wie lid wil worden zal daar eerst goed kennis van moeten nemen.
Enkele voorbeelden van rechten en plichten zijn het stemrecht in de gemeentevergadering, geestelijke zorg en hulp bij ziekte, trouw aanwezig willen zijn in de samenkomsten, zich inzetten voor de gemeente, en financieel meedragen in de onkosten.

2. Schriftuurlijke onderbouwing van het lidmaatschap.

De apostel Paulus zegt dat wij “leden” zijn van “elkander” (1 Korinthiërs 12:25). We hangen dus niet maar als los zand aan elkaar. We horen als leden van een lichaam bij elkaar. Lidmaatschap plaatsen we in dat Bijbelse verband. Als we volgens de apostel door God Zelf tot leden van een lichaam bij elkaar gevoegd zijn, hoe zouden we dan kunnen ontkennen dat het “lidmaatschap” door God gewild zou zijn? Wie lid wordt van de gemeente belijdt daarmee een betrokken lid van het lichaam te zijn, en erkent ten volle wat de Schrift over het “lid zijn” beweert.

Verder voeren we het beeld van een kudde aan. De Here Jezus vergelijkt de gemeente met schapen die de stem van de herder kennen. De herder “roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten” (Johannes 10:3). Overgezet naar de gemeente zijn ons de namen van hen die met ons optrekken bekend – dus niet alleen bij God, maar ook bij de oudsten. Zij zijn immers herders van de kudde. Elke gemeente heeft dan ook een lijst met namen, en niemand kan zijn naam daar onbedachtzaam op zetten.
Je moet immers wel schaap van de Goede Herder zijn, trouw achter Hem aan gaan, en honkvast willen zijn. Zo’n lijst met namen is niets minder dan een “ledenlijst”, of hoe u deze ook noemen wilt.

3. Wie kan toetreden?

De voorwaarden om toe te treden zijn voor de hand liggend. Wie de Here Jezus Christus als Verlosser heeft leren kennen, en op grond van geloof gedoopt is of gedoopt wil worden en blijk geeft van trouw in het navolgen van de Here Jezus, en tenslotte de statuten en de geloofsbelijdenis van de gemeente onderschrijft, kan tot de gemeente toetreden. Het kan daarom nodig zijn dat u zich verdiept in onze geloofsstandpunten.

4. Hoe gaat toetreding in zijn werk?

Vanwege het persoonlijke en gemeenschappelijke karakter van toetreding mag deze niet onopgemerkt gebeuren. Als iemand te kennen heeft gegeven lid te willen worden, wordt hij of zij door enkele van de oudsten bezocht. Daarop wordt dit voornemen uiterlijk twee weken voor de toetreding aan de gemeente kenbaar gemaakt. Tijdens een dienst stelt kan men zich voorstellen aan de gemeente en wordt ook voor hem of haar gebeden. Na afloop van de dienst is het de gewoonte dat het nieuwe lid door de gemeente met een handdruk welkom wordt geheten.

Met deze folder hopen we u enige duidelijkheid over toetreding tot de gemeente te hebben gegeven. Mocht dit niet volstaan, neem dan gerust contact met een van de oudsten of de voorganger op. We willen u graag verder helpen bij uw overwegingen. Wilt u lid worden, dan kunt u dat het beste aan één van de oudsten of voorganger van de gemeente doorgeven.
We zien natuurlijk graag uit naar uw toetreding!

Dit bericht is geplaatst in Vragen met de tags , , , . Bookmark de permalink.